×

Atenção

JUser: :_load: Não foi possível carregar usuário com ID: 425

JUser: :_load: Não foi possível carregar usuário com ID: 430

JUser: :_load: Não foi possível carregar usuário com ID: 424

Politika (736)

DILI : Prezidente da Republika (PR) eleitu ba periodu 2017-2022 Francisco Guterres ‘Lu-Olo’ haruka ona karta ba Xefe Estadu Taur Matan Ruak, atu haruka ekipa sira molok simu posse.

Comment

DILI: Tribunál Rekursu (TR) legaliza ona kandidatura númeru sorteiu rua (2) ba Prezidente Repúblika (PR) ba mandatu servisu 2017 to’o 2022 ho totál votu 295,048 ne’ebé korresponde ba 57,1%.

Comment

DILI: Eventu eleisaun lejizlativu ne’ebé sei halo iha fulan hirak oin mai, deputadu parlamentu nasionál husu ba Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE) atu halo resenseamentu foun.

Comment

DILI : Prezidente Komisaun Nasionál Eleisaun Alcino Barris apresia servisu média Timor-Leste ne’ebé rekolla notisia iha períodu kampaña la'o ekilíbriu tebes.

Comment

DILI: Sekretariu Jerál Partidu Frente Revolusionariu Timor-Leste Independensia (FRETILIN), Mari Alkatiri, husu desklupa ba kandidatu Antonio da Conceição ‘Kalohan’, karik durante periodu kampaña eleitoral iha liafuan ruma naksala.

Comment

DILI:   Avaliasaun ba rezultadu kampaña polítika kandidatu Prezidente Repúblika na'in ualu (8), so Francisco Guterres Lu-Olo no António da Conceição “Kalohan” maka hatudu forsa kompete makas liu atu sai prezidente repúblika ba povu tomak.

Comment

DILI: Partidu Polítiku (ParPol ) na'in lima halo deklarasaun konjuntu apoia kandidatu Prezidente Francisco Guterres Lu-Olo ba Prezidente Repúblika Timor-Leste ba períodu 2017-2022. Partidu Polítiku na'in lima hanesan CNRT, Partidu Esperansa Pátria, UNDERTIM, CASDT, FRETILIN.

Comment

DILI: Loron ikus ba kampaña kandidatura prezidente repúblika nian, Komandu Polisia Nasionál Timor Leste (PNTL) Munisípiu Dili fó xamada atensaun ba apoiante tomak atu labele hamosu instabilidade.

Comment

DILI: Premiadu Nobel ba Pás, José Ramos Horta, husu ba Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, atu hatudu fuan boot buka tuir Xanana Gusmão hodi dame malu hikas.

Comment

DILI: Eis Prezidente Repúblika (PR), José Ramos Horta, husu ba lider polítiku sira liuliu Mari Alkatiri, Taur Matan Ruak no Xanana Gusmão atu ona hapara konflitu argumentu iha kampaña, hodi fokus ba programa servisu partidu ida-idak ninian.

Comment

DILI : Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál(STAE) hahú fó  formasaun ba Operadór Sistema Tabulasaun Eletrónika husi Munisípiu inklui RAEOA  sei uza sistema vio online.

Comment

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« April 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30