Segunda, 18 Fevereiru 2019 | Login

Latest News

Pozisaun Komisariu Mamuk, Funsionamentu KAK Kontinua La’o Normál

Sexta, 14 Setembru 2018 10:18 Written by

DILI: Komisáriu Komisaun Anti Korrupsaun (KAK), Adérito Tilman, ninia mandatu remata ona iha fulan hirak liu ba no seidauk iha substituisaun. Maski nune’e, servisu investigasaun ba kazu korrupsaun kontinua la’o nafatin.

Kálkulu Viajen Xefe Estadu ba Estranjeiru

Kinta, 13 Setembru 2018 10:28 Written by

DILI: Gabinete Prezidénsia Repúblika hatama ona karta ba Parlamentu Nasionál atu fó autorizasaun ba Xefe Estadu hodi halo viajen estranjeiru.

FRETILIN Ezije Harii Ekipa Inkeritu Parlamentár Antes Promulga OJE

Tersa, 11 Setembru 2018 10:14 Written by

DILI: Bankada FRETILIN ezije ba Meza Parlamentu Nasionál (PN) atu harii ekipa inkéritu Parlamentár hodi haree projetu 142, antes Prezidente Repúblika (PR) promulga Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2018 nian.

Popular News

DILI: Parlamentu Nasionál (PN) hahú prosesa ona tenderizasaun ba akizasaun…
DILI: Parlamentu Nasionál (PN) pendente ona kontratu kona-ba tratamentu saúde…
DILI: Bankada FRETILIN husu ba Governu labele ansi transfere osan…
DILI: Planu Governu anteriór hodi dezenvolve instituisaun FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste…