×

Atenção

JUser: :_load: Não foi possível carregar usuário com ID: 422

JUser: :_load: Não foi possível carregar usuário com ID: 430

JUser: :_load: Não foi possível carregar usuário com ID: 425

JUser: :_load: Não foi possível carregar usuário com ID: 428

DILI: Kandidatu prezidente Republika númeru ualu Antonio da Conceicão Kalohan hateten, keta duvida kapasidade jerasaun foun sira atu kaer ukun tanba jerasaun foun uluk hola parte iha prosesu luta ba ukun aan.

Comment

AINARO : Kandidatu Prezidente Repúblika, Francisco Guterres ‘Lu-Olo’ hateten se povu fó konfiansa sai Prezidente Repúblika  bainhira veta lei ruma, la'ós haree ba nia interese partidu, maibé tenke haree ba interese povu nian.

Comment

DILI: Hanoin atu buka solusaun hodi rezolve problema dezintendimentu iha familia ne’ebé durante ne’e mosu nakfilak sai kazu foun ne’ebé lori IF tenke ba hatan iha Tribunal.

Comment

DILI: Eskola Téknika Vokasionál Hospitalidade no Turismu (TEKVOK) ne’ebé lokaliza iha Bekora, iha tempu badak sei hetan rehabilitasaun ba nia infra-estrutura ne’ebé responsabiliza husi Ajénsia Internasionál Coordinadora Organizaciones Indígenas Cuenca Amazónica (COICA).

Comment

DILI: Ministériu Edukasaun (ME) aloka ona orsamentu merenda eskolár ba munisípiu 12 inklui Zona Ekonomia Espesiál Sosiál Merkadu (ZEESM) Oekusi ho montante $ 12 milloens ba tinan ida ne’e. 

Comment

DILI: Konflitu ne’ebé akontese entre apoiante husi Kandidatu Prezidente Repúblika, Francisco Guterres ‘Lu-Olo’ ho António da Conceição ‘Kalohan’, iha Rai-Kotu foin lalais, nu’udar inkapasidade husi lideransa sira.

Comment

DILI: Kandidatura Prezidente Repúblika (PR) António da Conceição ‘KALOHAN’ na’in tolu hetan hotu bolsu estudu iha estranjeiru. Na’in rua hetan bolsa ba Portugál no ida iha Singapura.

Comment

DILI: Tribunal Distrital Dili (TDD) aplika Termu Identidade Rezidénsia (TIR) ba arguidu Augusto Fernandes hodi aprezenta-aan periódiku semana rua dala ida ba iha estasaun polisia Ai-Mutin, tanba deskonfia envolve iha kazu Rai-Kotu.

Comment

DILI: Timor-Leste hamutuk ho Organizasaun Feto Timor-Leste no Organizasaun Feto Internasionál tuir planu, Kuarta (08/03) ohin sei selebra loron internasionál feto rurál ba tinan 2017.

Comment

DILI: Governu liu hosi reuniaun Konsellu Ministru (KM) aprova ona aprezentasaun rezultadu avaliasaun implementasaun 1ª faze Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu Nasionál (PEDN) 2011-2015.

Comment

DILI:Asian Developmen Bank (ADB) fó apoiu orsamentu rihun $850  hodi apoiu fornese programa bee moos ba munisípiu haat (4), Baukau, Lautem, Manufahi no Vikeke.

Comment

Independente Digital TV