AMP Manan iha Munisipiu 10 Inklui RAOE, FRETILIN 3 Featured

By Maiu 13, 2018 1546
Povu ba vota Povu ba vota

DILI:DILI:Rejultadu provizoriu bazeia ba apuramentu Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitoral ba Eleisaun Antesipada Parlamentar 2018, sei hatudu Aliansa Mudansa ba Progressu (AMP) manan iha Munisipiu 10 inklui RAEOA, no FRETILIN manan Munisipiu tolu (3).

AMP manan iha Munisipiu Manufahi votus 14,890, Covalima 12,390, Dili 37,808, Ermera 23,917, Likisa 17,661, Manatuto 9,935, Aileu 15,869, Ainaro 19,021, Bobonaro 11,337, Ermera 24,212 inlui RAOE 22,424.

Entretantu, FRETILIN manan iha Munisipiu Viqueque 27,321, Lautem 15,374 no Baukau 35,587

Iha Australia FRETILIN manan, hanesan Australia-Dawin, FRETILIN manan ho votus 132, AMP 75, Melborne votus FRETILIN 127, AMP 116, Sidney FRETILIN 182 no AMP 123, Korea do Sul AMP 199, FRETILIN 116, Portugal-Lisboa AMP 101, FRETILIN 234, Portugal-Portu AMP 38, FRETILIN 54, Irlandia Norte-Belfast AMP 408, FRETILIN 666, Reinu Unido-Londres AMP 312, FRETILIN 545,

Husi rejultadu votus ne’e, AMP hetan pursentu 48,11, FRETILIN pursentu 35,48, PD pursentu 7,88 no FDD pursentu 5,73.

 

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV