Domingu, 07 Juñu 2020 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2020-06-06&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.

Latest News

Sidadaun Uza Rai no Uma Estadu sei Selu Taxa

Tersa, 12 Marsu 2019 09:44 Written by

DILI: Governu liu husi enkontru interministerial planeia ona atu aplika taxa ba sidadaun hirak ne’ebé uza rai no uma estadu nian.

Comment

Sosiadade Sivil Konsidera PN Haluha Ratifika Tratadu FM

Domingu, 10 Marsu 2019 18:44 Written by

DILI: Iha 6 Marsu 2018 liu ba governu Timor Leste ona Australia asina ona akordu kona-ba Fronteira Maritima iha Nova Iorke no lori fila ba idaidak nia nasaun hodi bele ratifika. Maibé hafoin tinan ida, estadu Timor Leste seidauk konsege halo ratifikasaun ba tratadu refere.

Comment

ADN Tenke Superviziona Mega Projetu iha Suai

Sexta, 08 Marsu 2019 14:55 Written by

DILI: Deputadu FRETILIN Fabião de Oliveira rekomenda ba governu atu orienta Ajensia Dezenvolvimentu Nasional (ADN) hodi halo supervizaun diariamente ba mega projetu iha Suai.

Comment

Popular News

DILI: Governu liu husi Ministériu Dezenvolvimentu Transporte no Telekomunikasaun (MDTT)…
DILI: Laiha garantia ruma ba funsionáriu públiku sira atu bele…
LAUTEM: Foos ne’ebé Governu fa'an iha eventu bazaar baratu iha…
DILI: Rezultadu inspesaun ne’ebé Ministériu Komérsiu Indústria (MKI) halo iha…