Nasional (5888)

DILI:Iha Sesta (12/07), Parlamentu Nasionál simu karta petisaun ida ne’ebé asina husi Oekusse-oan na’in 101 resin hodi husu ba PN atu revoga alterasaun lei Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM).

Comment

DILI: Enklave Oekusse iha estatutu nu’udar Rejiaun Autonomu Espesial ida, maibé ho alterasaun ne’ebé forsa maioria iha Parlamentu Nasional halo ba lei ZEESM ne’e hatuur hikas estatutu Oekusse hanesan munisipiu baibain.

Comment

DILI: Parlamentu Nasionál “duni malu ho tempu” ba aprovasaun alterasaun lei haat ne’ebé liga ba tratadu Fronteira Maritima (FM) ne’ebé foin lalais Konsellu Ministru entrega ba. Konsiente ba urjensia ne’ebé iha, Segunda (15/07) horseik, PN halo votasaun ba relatoriu ho karater orijensia ne’ebé hetan aprovasaun ho votus a favor 40,…

Comment

DILI: Idetifikasaun ne’ebé Ministériu Públiku halo ba prova hirak ne’ebé iha, deteta envolvimentu ema na’in haat iha kazu karau susu-been. Husi ema na’in haat ne’e, liu husi alegasaun final, Ministériu Públiku husu atu aplika pena prizaun tinan ualu (8) ba arguidu na’in rua ho inisial RCH no LBF. Nune’e, pena…

Comment

DILI: Povu Rejiaun Autonomu Espesial Oekusse Ambeno husu atu revoga alterasaun ba lei númeru 3/2014, 18 juñu, ne’ebé Parlamentu Nasionál aprova ona. Sira mós hakarak atu atual Prezidente RAEOA-ZEESM, Mari Alkatiri kontinua ninia lideransa. Antonio Lelan ne’ebé deklara nu’udar reprejentante Liurai, Na’i Juf Dato, Lia-nain, Intelektual, Juventude, Sosiedade Sivíl, Setór…

Comment

DILI: Mandatu ba Prezidente Autoridade Rejiaun Espesial Oekusse-Ambeno (RAEOA) Mari Alkatiri sura loron de’it, maibé to’o ohin loron governu Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) ne’ebé lidera husi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak seidauk fihir figura ne’ebé sei troka Alkatiri.

Comment

DILI: Forum Organizasaun Naun-governamental Timor Leste (FONGTIL) lamenta tebes ho desizaun maioria iha Parlamentu Nasionál ne’ebé altera lei Zona Ekonomia Espesial Sosial Merkadu (ZEESM) bainhira desizaun refere halo tanba intensaun atu ‘hada’u-malu’ poder.

Comment

DILI: Tuir ajenda, iha Tersa (16/07) semana oin, Parlamentu Nasionál sei realiza plenaria hodi diskuti no aprova alterasaun lei haat ne’ebé liga ba tratadu Fronteira Maritima. Hafoin simu alterasaun lei husi Konsellu Ministru, iha Kinta (11/07), lider Bankada sira iha Parlamentu Nasionál deside hodi realiza plenaria extraordinaria atu baixa alterasaun…

Comment

DILI: Hafoin akontesimentu krime omisídiu iha Aldeia Baura, Suku Leorema, Bazartete-Likisá hodi rezulta ema na’in rua mate, komunidade husi fatin ne’e hamutuk na’in 53 oras ne’e daudaun refujia iha edifísiu PNTL Munisípiu Likisá.

Comment

DILI: Iha Sabadu (06/07) foin lalais, paratleta husi Komite Paralimpiku Timor Leste, Teofilo Freitas, ne’ebé iha jogu Asian Paragames oferese medulla osan-mean ba Timor Leste, ezije promesa Sekretariu Estadu Juventude no Desportu, Nelio Isaac Sarmento.

Comment

DILI: Xefe Estadu Maior FALINTIL Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) Maijor Jeneral Lere Anan Timur deklara prontu atu husik nia kargu ohin ka aban, maibé nia preokupa liu mak estabilidade. Maijor Jeneral Lere dehan, ninia mandatu ne’e sempre extende tanba preokupasaun boot ba estabilidade, liu-liu estabilidade F-FDTL.

Comment

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31