Items filtered by date: Segunda, 07 Agostu 2023

DILI: Sekretáriu Estadu Protesaun Sivil (SEPS) liu-husi Autoriedade Protesaun Sivil (APS) tempu badak sei apoiu material rekopresaun ba vitíma dezastre naturais hamutuk 1150.

Published in Nasional

DILI: Durante semana ida nia laran, hahú husi loron 01 to’o 07 fulan Agusto 2023, Autoridade Protesaun Sivil rejista komunidade nia uma ne’ebé hetan estragus husi dezastre naturais hamutuk 22 inklui ema na’in rua (2) lakon vida.

Published in Nasional

DILI: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-WOMEN) ho Organizaun Patria sei kontinua apoiu feto sira hodi kompete eleisaun lideransa suku no aldeia, ne’ebé sei realiza iha tinan ne’e.

Published in Nasional

DILI: Sekretáriu Estadu Kooperativa deside hodi la estende kontratu funsionariu kazual na’in 143 ne’ebé remata iha 31 Agostu ne’e. Maske nune’e, SEKoop sei iha politika ida atu apoiu sira hodi bele kontinua sustenta sira-nia nesesidade.

Published in Nasional

DILI: Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop) sei tau prioridade ba produtu kooperativa no halo lansamentu ba batar Kayrala.

Published in Nasional

Independente Digital TV