Nasional (5892)

DILI: Deputada husi Bankada CNRT Maria Fernanda Lay deklara, Ministériu Públiku (MP) tenke investiga uluk auditoria Zona Ekonomia Espesial Sosial Merkadu (ZEESM), hafoin mak investiga fali relatoriu Komisaun Inkeritu Parlamentar (KIP).

Comment

LIKISÁ: Dialogu entre komunidade Suku Leorema seidauk hetan solusaun di’ak. Tanba familia ne’ebé sira-nia membru familia mate iha akontesimentu 4 Jullu liu ba seidauk bele simu ho laran refujiadu sira ne’ebé durante ne’e hela iha Komando PNTL Munisipiu Likisa atu fila fali ba sira-nia hela fatin.

Comment

DILI: Viajen Lucas da Costa “Rama Metan” iha mundu remata ona. Maske nune’e, nia memoria lubuk sei rai metin iha Timor-oan sira-nia fuan. Kontribuisaun ne’ebé nia fó sei la mihis ho mudansa tempu. Iha Segunda (09/09), organizasaun no instituisaun estadu presta omenajen ikus ba Rama Metan molok ba haloot iha…

Comment

DILI: Gabinete Sentral Kombate Korrupsaun no Kriminalidade Organizada (GSKKKO) Prokuradoria Jeral Repúblika (PJR) hahú prosesu investigasaun ba relatoriu Komisaun Inkeritu Parlamentar (KIP) ba projetu 143.

Comment

DILI: Vera Carvalho Martins ne’ebé lakon ho mistériu, família sira hatene antes ne’e nia besik mane na’in rua ho inisiál NCX (ne’ebé ema ne’ebé sai ikus ho Vera) no ida seluk maka J.

Comment

DILI: Parlamentu Nasionál (PN) no Governu sei halo konsultasaun hodi responde ba desizaun Tribunál Rekursu (TR) nian ba proposta Lei Fundu Petrolíferu (LFP) no Lei Atividade petrolíferu (LAP) deklara inkonstitusionál.

Comment

DILI: Parlamentu Nasionál (PN) sei rona husi Governu relasiona ba Dekretu Dekretu Lei Atividade Petrolíferu (LAP) no Lei Fundu Petrolíferu (LFP) ne’ebé Prezidente Repúblika veta ona.

Comment

DILI: Kazu Vera Carvalho Martins sai ‘misteriu’ boot ida. Iha parte seluk defeza husi arguidu sira hatete katak Vera sei moris, maibé iha parte seluk, familia husi Vera dehan sira hatene Vera mate ona.

Comment

DILI: Prezidente Parlamentu Nasionál Arão Noe deklara katak relatoriu Komisaun Inkeritu Parlamentar (KIP) konfidensial tanba seidauk hetan apresiasaun iha plenaria Parlamentu Nasionál.

Comment

DILI: Aktu korrupsaun husi ukun-nain sira sai issu ne’ebé to’o ohin loron kontinua sai debate públiku. Iha ukun-nain balun ne’ebé responsabiliza ona sira-nia aktu iha prizaun, maibé sei iha balun mós mak livre hela. Korrupsaun nu’udar aktu ida ne’ebé halakon nasaun no povu, hafoer no hatuun mós nasaun ninia dignidade…

Comment

DILI: Guverno liu husi Ministériu Justisa (MJ), mantein ho politika hodi sosa pistola , tanba ne’e tempu badak sei sosa pistola hamutuk 50 ba Polisia Sientéfika Investigasaun Kriminal (PSIK).

Comment

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31