UNICEF: “Sorte di’ak” Hetan ME Dulce, Tanba iha Vizaun Di'ak Dezenvolve Edukasaun iha TL Featured

By Ivonia Varela Fevereiru 22, 2024 586
Reprezentante UNICEF iha Timor-Leste Auran Billal Durrani hamutuk ho Ministra Edukasaun Dulce de Jesus Soares, Diretór Nasional Edukasaun Inkluzivu no mós Direjente sira iha Ministeriu Edukasaun, partisipa workshop kona ba Formasaun Jestaun Bazeia ba Rezultadu Ministeriu Edukasaun Nia Ofisial Sira, iha Salaun Delta Nova, Dili, kinta (22/02/24). Foto:INDEPENDENTE. Reprezentante UNICEF iha Timor-Leste Auran Billal Durrani hamutuk ho Ministra Edukasaun Dulce de Jesus Soares, Diretór Nasional Edukasaun Inkluzivu no mós Direjente sira iha Ministeriu Edukasaun, partisipa workshop kona ba Formasaun Jestaun Bazeia ba Rezultadu Ministeriu Edukasaun Nia Ofisial Sira, iha Salaun Delta Nova, Dili, kinta (22/02/24). Foto:INDEPENDENTE.

DILI: Fundus Nasoen Unidas ba Labarik (UNICEF), konsidera Timor-Leste iha sorte boot tanba hetan Ministra Edukasaun (ME) Dulce de Jesus, tanba iha esperiensia luan tebes durante ne’e, ne’ebé hakarak hadi’a kualidade edukasaun ho planu asaun ne’ebé prepara diak tebes.

Tuir reprezentante Fundus Nasoen Unidas ba Labarik (UNICEF), Billar Aurang Zeb Durrani hatete, tan ne’e UNICEF hakarak apoiu ME oinsa atu asegura labarik hotu-hotu tenki hetan edukasaun, tan ne’e liu husi formasaun ne’e oinsa atu prepara planu no estratéjiku ida ne’ebé mak di’ak hodi asegura katak bele halo sasukat ida ne’ebé los ba planu ne’ebé mak paneia ona.
“Uluk nana’in atu hatete katak Timor-Leste iha sorte boot tebes hodi hetan Ministra Edukasaun (ME) ho kalibar ida hanesan ne’e ho esperiensia ida ne’ebé mak luan tebes durante ne’e. No mos ba planu asaun sira ne’ebé mak ita prepara ita hetan rezultadu ida ne’ebé mak diak tebes,” dehan Billal Durani iha Salaun Delta Nova, Kinta (22/02).
Nia afirma, TL enfrenta dezafiu barak iha área edukasaun ninia tan ne’e UNICEF hamutuk ME rezolve problema sira ne’e hodi bele alkansa rezultadu ne’ebé mak di’ak tebes no garante katak labarik sira iha TL sei hetan edukasaun ho kualidade ne’ebé diak .
Iha fatin hanesan, Ministra Dulce de Jesus Soares hato’o agradese ba UNICE ajénsia ida ne’ebé durante ne’e ajuda tebes ME iha area nível ensinu pre-eskolár no ensinu báziku.
Governante esplika, UNICEF fó apoiu ME tinan barak ona no ohin loron ME haree katak banhira IX Governu Konstituisionál tama iha 2024, iha faze ezekusaun 2024, ME prezisa atu kapasita liutan dirijite sira iha nivel nasional no munisipal, konaba oinsa atu uza rekursu sira nia matenek halo planu ne’ebé di’ak hodi bale atinji alvu ka objetivu husi programa sira.
“monotoriza nia implementasaun atu halo evaluasaun hodi hare fila-fali rekursu ne’ebé ita tau kontribui duni ba planu ne’ebé iha, la’o duni tuir indikadór sira ne’ebé mak iha. Ida ne’e mak ohin UNICEF apoiu hodi halo formasaun konaba Rezult peace manejement atu fó liu informasaun no matenek ba dirijentes sira sira iha ME,” dehan Ministra.
Atu hasa’e kualidade Edukasaun iha Timor-Leste mak UNICEF ho Ministériu Edukasaun hala’o workshop ba Formasaun Jestaun Bazeia ba Rezultadu (JBR) ba ofisiál Ministériu Edukasaun sira.
Enkuantu, formasaun RBM sei liga liu ba analize kauza enkuadramentu, aplikasaun teoria mudansa sira, no diskute oinsä ita bele aplika ihs ita-nia kontestu rasik ne’ebé liga ho Markador Labarik iha Timor-Leste.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Kinta, 22 Fevereiru 2024 15:17

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« April 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30