Polisia 24 Treinu Fíziku no Mentál Asegura Konflitu iha EA Featured

By Tomé Amado Marsu 21, 2018 2289
Polisia UPF Polisia UPF

DILI: Membru Polisia Unidade Rezerva pelotaun ida kompostu husi ema na’in 24 hetan formasaun hodi hadi'a fíziku no mentalidade hodi utiliza ekipamentu orden publika iha prosesu eleisaun antesipada.

Formasaun ne'ebé polisia rezerva sira enfrenta daudaun ne’e atu hasa’e sira nia koñesimentu bainhira utiliza ekipamentu orden publika no mós hadi'a fíziku no mentalidade hodi asegura eleisaun antesipada.

Segundu Komandante PNTL Munisípiu Dili, Superintendente Asistente Euclides Belo hateten, formasaun ne’e sei hala'o durante semana ida iha kampaun Unidade Espesiál Polisia (UEP), Bairru-Pité.

Nia hatutan, membru sira tenke hatene oinsá atu utiliza ekipamentu body protection (protesaun isin) atu asegura ema nia vida.

Materiál ne’e sira tenke kumprimenta tanba atu asegura agresaun fíziku ruma membru sira ne’e hatene oinsá proteje ema nia vida tuir lei direitu umanu nian.

Husi membru efetivu ne'ebé Komandu Munisípiu Dili alista ona para atu koloka iha kapitál ne’e hamutuk 474, inklui membru na’in 24 ne’ebé tuir hela formasaun.

 Membru Na’in 6 Labele Apoiu Seguransa

Entretantu, PNTL preparadu ona atu asegura prosesu eleisaun hahú husi kampaña ba to’o iha eleisaun antesipada (EA), maibé ajente na’in neen (6) husi totál membru 1.178 sei la partisipa tanba kondisaun saúde la premite.

Superintendente Asistente Euclides hateten, ierarkia Komandu PNTL iha ninia regulamentu interna kona kestaun sira ne’e. Komandu haruka membru sira halo check up ba sira nia saúde para atu hatene sira nia kondisaun saúde molok koloka área seguransa.

Husi rezultadu ne’e klínika PNTL deteta iha membru na’in 6, feto 3 mane 3 mak labele fó sira nia apoiu asegura seguransa iha prosesu eleisaun ne'ebé sei mai, tanba moras no grave no balu foin lisensa maternidade.

 

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV