Governu Haruka Ona Lista Komisáriu KAK ba PN Featured

By Ekipa INDEPENDENTE Fevereiru 24, 2024 223
Kandidatu ba Komisariu KAK, Rui Pereira. Foto:Google. Kandidatu ba Komisariu KAK, Rui Pereira. Foto:Google.

DILI: Segundu Sekretária Meza Parlamentu Nasionál (PN) Bendita Moniz Magno, hateten governu haruka ona lista kandidatura Komisáriu Komisaun Anti Korupsaun, ema nain ida mai Parlamentu Nasional.

Nia dehan, antes ne'e lista iha ema nain rua, maibé la konsege halo elisaun.

“Entaun Governu liu husi Konsellu Ministru (KM), deside ona ema ida deit no haruka ona mai Parlamentu, maibé ami nia enkontru lider Bankada horseik ami seidauk deside tau lai ba ajenda ba eleisaun komisariu, tanba Deputadu sira agora sei augenti ba hotu rai liur hanesan, PPN no Deputadu sira husi kada Bankada hotu, nune’e ami seidauk bele tau ba ajenda,” dehan  nia iha Parlamentu Nasional, sesta (23/02/24).

Nia esplika, ajendamentu ba komisáriu Anti Korrupsaun ne’e sei muda bain-hira membru Parlamentu Nasionál hotu kompleti, Mak foin Prezidente Parlamentu Nasionál, Maria Fernanda Lay marka ba ajenda ba eleisaun, maibe dadauk ne'e PP N no Deputadu balun sei hala’o viajen ba esttranjeiru.

“Ita hotu hatene katak, ema ne'ebe neebe governu haruka mai PN mak senor Rui Pereira mak kandidatu ba Komisariu KAK, governu haruka ema ida deit. Maibé atu hakat  ba elisaun tenke votus maioria absoluta,” nia hateten.

Nia haktuir, lista úniku Komisáriu ne’e Governu haruka mai Parlamentu Nasionál iha semana ne’e, no iha loron Kinta (22/02) reuniaun lider bankada mak foin pronunsia.

“Kandidatura ne'ebe governu submete mai Parlamentu Nasionál (PN) dentru semana ida nee, no horseik mak lori ba iha liders bankada hodi rona opiniaun husi lider bankada sira hotu nian,entaun horseik mesak Vise deit, KHUNTO mesak mak nia Xefe Bankada la sai, ema sira seluk aujente hotu nune'e ita seiduak bele marka ajenda, bainhira too hotu ona mai mak bele tau ajenda hotu bele halo elisaun,” nia salienta.

Tuir nia katak, sidadaun ne’ebé maka atu assume kargu ne’e tenke prienxe kritéria no Kandidatu Rui Pereira, merese duni atu prienxe ona.

Iha fatin hanesan, Deputadu Bankada Opozisaun FRETILIN, Joaquim dos Santos “Borululi” hateten, daudaun ne’e kandaditu ba Komisariu Komisaun Anti- Korupsaun (KAK) Rui pereira mós sei hala’o knar iha organizasaun judisáriu hodi halo rekrutamentu ba Juíz sira. Tan ne'e nia tenke iha opsaun ba ninia pozisaun tanba knar-rua ne’e estadu nian hotu.

“Sé Rui maka mai karik nia tenke halo opsaun ba ninian pozisaun tanba mesak kargu Estadu hotu ida agora daudauk nia kaer ne’e tanba Parlamentu Nasionál uluk hili nia hala'o hela servisu ida preprativu ida tuir lei prosesu organizasaun judisiáriu fó kompeténsia ba sira atu halo rekrutamentu juíz atu ba haree Tribunál Supremu no Tribunál Rekursu no Primeiru Instánsia sé Rui deziste husi kargu ida-ne'e nia fó presuizu ba orgaun ida,” dehan Joaquim.

Nia hatutan, karik Kandidatu Rui Pereira, hanesan ema estadista ida ne’ebé mai ho pensamentu Nasionálista labele deziste knar ne’ebé daudaun ne’e nia rasik hala’o hela.

“Sé nia iha estadista nia labele rejistu sé nia pemikiran negaraang nia labele deziste nia knaar ida agora la'o hela ne'e husik ba ema seluk no sidadaun Timoroan barak atu assume ba kargu KAK. Knaar ne'ebé nia hahú ona ho nia ekipa lei fó kompeténsia husik la'o to'o rohan, sé nia dezisti hosi nia kargu ne'e orsida fó fali problema ba parlamentu Nasionál tenki hili foun troka nia ne'e bainhira,” esplika nia.

“Mai maka ita haree ha'u nia preokupasaun maka ne'e kualkér aktu ne'ebé ita halo labele prejuizu ba orgaun estadu ne'e ita hanoin hanesan ema ne'ebé estadista la'ós ita halo opsaun tanba buka han buka moris tanba ne'e instituisaun estadu,” fundamenta nia.

Rate this item
(1 Vote)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« April 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30