2024, APC seidauk iha dadus apoiu rekoperasaun ba vitima sira Featured

By Ivonia Varela Marsu 19, 2024 354
Komunidade nia uma neebe hetan estragus husi anin boot. Foto:Media SEPS. Komunidade nia uma neebe hetan estragus husi anin boot. Foto:Media SEPS.

DILI: Sekretáriu Estadu Protesaun Sivil (SEPS), liu husi Autoriedade Protesaun Sivil (APS), seidauk iha dadus kona-ba vitima dezastre naturais ne’ebé atu hetan apoiu rekopresaun tanba sei iha prosesu verifikasaun.

Tanba tuir dekretu lei nu.7/2021 no despaxu no Ref: 282/SEPC/MI/X/2021, vitima dezastre naturais iha direitu atu apoiu rekoperasaun hanesan materiál kontrusaun osan maun-de-obra no kustu transporte tuir nia kategoria.
Nia esplika vítima sira ne’ebé tama ba kategori sira hanesan aat totál sei hetan osan $1.000, ho materiál aat totál hetan kalen, prafuju, martelu, metru, besik kotak, besi beton, arame, balde kik, kanuru kik no boot, semente, aat naton hetan osan $750.00, hetan kalen, prafuju, martelu, metru ho besik kotak no aat kaman hetan osan $600, aat kmaan hetan de’it kalen, prafuju, martelu ho metru
Xefe Seksaun Relasaun Externa-APC, Nelson Nunes Orleans, liu husi konferénsia imprensa hatete, APS seidauk iha dadus kona-ba vitima sira ne’ebé hetan dezastre naturais husi tipu oi-oin ne’ebé atu hetan apoiu rekoperasaun tanba dadaun ne’e iha hela prosesu verifikasaun.
“kona-ba rekoperasaun sira ne’ebé hetan dezastre ami sei foti dadus ba fahe ba tipo tolu mak hanesan aat naton, aat kaman no aat total depois ami sei rekoperasaun iha tempu tuir mai,” dehan Xefe iha Salaun Konferensia APC Kaikoli, Segunda (18/03).
Nia dehan, dadaun ne’e APC halo apoiu rekoperasaun ne’e vítima sira ne’ebé hetan dezastre naturais iha tinan 2023, maibé iha tinan 2024 seidauk fó ápoiu tanba iha hela prosesu verifikasaun.
“Iha tinan kotuk ami halo ápoiu rekoperasaun iha tinan ida ne’e, tanba ne’e iha tinan ida ne’e ami seidauk halo rekoperasaun,” nia hakotu.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV