KAK Promete Zero Toleránsia ba Krime Korrupsaun Featured

By Jacinto Xavier Janeiru 23, 2019 6106
Sergio Hornai Sergio Hornai

DILI: Komisáriu Komisaun Anti Korrupsaun (KAK) eleitu, Sérgio Hornai, kompromete toleránsia zero ba ema sé deit mak komete krime korrupsaun hodi halakon osan estadu nian.

Vizaun no misaun instituisaun KAK durante ne’e hatuur iha kestaun fundamentál sira hanesan polítika no jurídika ne’ebé orienta ba hametin koezaun sosiál ne’ebé hakribi korrupsaun no tau aas interese ba moris di'ak povu nian.

Teknikamente polisia espesializada KAK sei hala’o nia funsaun tuir ordenamentu jurídiku Timor-Leste nian atu kombate korrupsaun liu husi asaun sira hanesan halo prevensaun ba investigasaun kriminál ba krime sira hanesan krime korrupsaun.

Komisáriu KAK dehan, atu garante servisu KAK nian tenke iha kuadru pesoál no legál, iha infraestrutura no ekipamentu ne’ebé natoon iha rasionalizasaun ba kuantidade no kualidade servisu.

Estadu ne’e presiza fó serteza ba estabilidade seguransa jurídika, hodi fó razaun katak korrupsaun la merese hetan fatin hodi impede vida sosiál, ekonomia povu nian.

Sérgio dehan, ho tomada-de-pose ne’e sai ona Komisáriu KAK sei responsabiliza hodi kaer metin knaar ne’ebé hatún ona ba KAK hodi dezenvolve instituisaun ne’e ho rigór no sei servisu emparseria ho órgaun estadu tomak ba kombate korrupsaun.

“Ha’u sei hateten toleránsia zero ba korrupsaun liu husi edukasaun, prevensaun no investigasaun kriminál ba kombate korrupsaun nian”, dehan nia, hafoin simu pose husi Presidente Parlamentu Nasionál, horisehik.

Sérgio hatutan, justisa formál iha estadu direitu demokrátiku mak hala’o justisa ho profisionál, independénsia no imparsialidade katak ema ida sei la fó presaun ba KAK atu foti desizaun ruma.

Independénsia katak autoridade ne’e tenke livre hodi reziste no kore-aan husi presaun se de’it, liu husi asaun ne’e mak órgaun justisa sira bainhira foti desizaun ruma bazeia de'it ba lei, faktu no konxiénsia ne’ebé mai husi prova.

Komisáriu ne’e kompromete katak, KAK iha autoridade investigativu atu hala’o funsaun ho livre labele favorese ka prejudika ema seluk nia personalidade umana, merese hasoru prosesu investigasaun tanba razaun lei, faktu, prova no konxiénsia ne’ebé mosu iha prosesu investigasaun laran.

Investigasaun ne’e sei la haree ba ema nia-kargu boot ka ki'ik, riku ka kiak, liu husi asaun hirak hanesan ne’e mak foin bele kontribui klima ne’ebé estavel seguransa jurídika nian ba sosiedade tomak.

“KAK komprimetidu servisu ho transparénsia, akuntabilidade iha administrasaun ne’ebé aberta, verdadeira, onesta la ho diskriminatóriu, prioritiza ba bem estar públiku”, dehan nia.

Prioridade ba Komisáriu KAK foun ne’e sei halo ekilíbriu ho responsabilidade ba erradikasaun korrupsaun tuir lei no justisa.

Nia mós sujere ba governu no PN atu re-ajenda hikas proposta Lei Anti Korrupsaun (LAK) atu bele fó beran no hametin liu tan knaar KAK nian iha futuru.

Iha fatin hanesan, Prezidente Parlamentu Nasionál (PN), Arão Nóe de Jesus hateten, iha prontidaun atu servisu hamutuk ho komisáriu foun liu husi aprovasaun LAK hodi fó forsa liu tan hodi kombate Korrupsaun.

Lei ne’e iha fulan-Janeiru ne’e nia-laran sira iha komisaun A bele konklui ona atu Fevereiru hanesan ne’e bele halo ona aprovasaun.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV