Kampaña Eleisaun Parlamentar 2023

DILI: Feto foin-sa’e ida ho idade tinan 24, Ana Paula de Araujo, hato’o ninia protidaun atu kandidata an ba Xefe Suku iha Suku Horaiquic, Postu Administrativu Maubisse, Munisipiu Ainaro, tanba hakarak defende direitu feto.

DILI: Hanesan jerasaun foun ne'ebé hakarak hadi'a suku hodi fó benefisiu ba povu, Ferlio Deodato, prepara ona atu kompete iha eleisaun ba orgaun suku iha suku Bekora, Postu Administrativu Kristu Rei, Munisipiu Dili.

DILI: Foin-sa’e potensia ida ne’ebé iha esperiensia iha mundu jornalizmu, deside atu kandidata aan ba eleisaun suku, iha suku Baha Mori, Postu Administrativu Venilale, Munisipiu Baukau, tanba hakarak harii suku ne'ebé progresivu.

DILI: Danilo Alves Martins, foin-sa’e ida husi Suku Poetete, Postu Administrativu Ermera Villa, Munisipiu Ermera, iha mehi boot ida atu hakbesik no hafasil edukasaun ba joven no labarik sira iha suku Poetete.

DILI: Foin-sa’e ida, Jenito Jorndão Soares, hatudu ninia protidaun hodi kompete iha eleisaun lider komunitaria. Foin-sa’e ne’e hakarak atu servi komunidade sira ho dignu no transparante.

DILI: Eleisaun ba lideransa komunitaria ba tinan ida ne’e bele dehan sai palku ba jerasaun foun sira, la’os de’it ba mane maibé ba mós feto foin-sa’e sira. Ezemplu ida mak Jacinta Ximenes, ne’ebé prontu atu kompete iha eleisaun ba Xefe Suku.

Página 2 de 2

Independente Digital TV