MSAO Hakarak Alkatiri Kontinua Lidera RAEOA Featured

By Cristina Ximenes Agostu 27, 2018 11215
, Mari Alkatiri , Mari Alkatiri

OEKUSI: Povu Oekusi-Ambenu, liuhusi Movimentu Atoni Oekusi (MSAO) Timor Leste, hakarak atu Mari Alkatiri, kontinua nafatin hala’o ninia knaar hanesan Prezidente Autoridade Rejiaun Autónoma Espesiál Oekusi-Ambenu (RAEOA) no Zona Espesiál Ekonomia Sósiu-Merkadu (ZEESM) tuir mandatu ne’ebé lei haruka.

Portavós (MSAO), Luis Armando hateten, povu Atoni Oekusi fó fiar no apoia nafatin ba Prezidente Autoridade atu kontinua hala’o knaar bazeia ba lei nú 3/2014, alínea 8, artigu 22, pontu g, ne’ebé fó kompeténsia ba Prezidente Autoridade “Para nomear e exonerar os cargos da Administracao Publica da Regiao”.

Tanba ne’e, povu Atoni-Oekusi rejeita totalmente lamentasaun grupu veteranu sira no estrutura AMP iha RAEOA ne’ebé propoin hodi suspende ka retira kargu Prezidente Autoridade, Mari Alkatiri.

Prezidente Autoridade RAEOA no ZEESM-TL, Mari Alkatiri, simu nomeasaun konfiansa husi Estadu Timor Leste, ne’ebé hetan tomada-de-pose, iha 2014, husi Taur Matan Ruak, iha momentu ne'ebá nu’udar Prezidente Repúblika.

“Ami husu ba Primeiru Ministru nu’udar eis-Prezidente Repúblika, atu responsabiliza prezensa, Mari Alkatiri, ba komunidade Oekusi, tanba ita boot maka entrega ba liurai no lia na’in suku 18 nian hodi asume kargu nu’udar Prezidente Autoridade RAEOA no ZEESM”, dehan Luis iha Monumentu Lifau, Oekusi, horisehik.

Nia hatutan, povu Atoni Oekusi Timor Leste husu nafatin ba Mari Alkatiri atu halo kna’ar nu’udar Prezidente Autoridade RAEOA-ZEESM-TL, tanba nia mandatu seidauk remata.

Nune’e, movimentu ne’e mós rejeita totál kona-ba informasaun katak mosu intimidasaun ba povu Oekusi, tanba tuir dadus ne’ebé iha katak, Autoridade Rejiaun selu ona indenizasaun ba uma, plantasaun, kioske, rate no bee posu ne’ebé hetan impaktu husi dezenvolvimentu ZEESM nian.

Ne’e duni, totál kompensasaun ne’ebé Autoridade Rejiaun selu ona ba projetu alargamentu estrada, reabilitasaun sosiál no sentrál óleu pezadu hamutuk osan $164.946.000. Husi totál ne’e, osan hamutuk $12.490 maka selu ba afetadu ho totál 637.

Luis esplika, rai maka seidauk selu tanba lei kona-ba ba rai seidauk hetan promulgasaun husi Prezidente Repúblika, iha lei no 13/2017 rejime espesiál ba definisaun titularidade bein imovel.

Komunidade Oekusi entuziazmu no ezije ba governu sentrál katak, esplorasaun tenke la’o ka realiza ho razaun bele oferese no partisipa ba dezenvolvimentu hanesan governu unitáriu, hasae reseita naun petrolífera ba Estadu Timor-Leste, no loke kampu traballu ba joven sira.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« April 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30