Xanana husu Governu Taka Metin Fronteira Featured

By Ekipa INDEPENDENTE Agostu 05, 2020 3317
Xanana rein ferik ida bainhira halo vizita ba Suai. Foto Esp. Xanana rein ferik ida bainhira halo vizita ba Suai. Foto Esp.

ATAURO: Eis Primeiru Ministru no atual Prezidente partidu CNRT, Kay Rala Xanana Gusmão sujere ba governu atu di’ak liu taka lai movimentu sidadaun sira iha fronteira rai-maran no aeroportu hodi salva Timor-Leste husi ameasa Covid-19.

Tuir Xanana, governu presiza fó apoiu masimu ba Unidade Patrullamentu Fronteira (UPF) no Unidade Polisia Maritima (UPM) hodi halo seguransa masimu iha fronteira terestre no tasi atu evita ema ne’ebé halo transaksaun ilegál lori Covid-19 tama Timor-Leste.

“Ita rona ona Konsellu Ministru atu estende Estadu Emerjensia ba haat, tanba ne’e ha’u la’o heleu ona fronteira hamutuk ho Unidade Patrulliamentu Fronteira no mai ho Unidade Polisia Maritima hodi husu ba imi, liu-liu peskadór sira no populasaun sira iha fronteira atu evita halo atividade transaksaun ilegál par ita evita Covid-19 tama ita-nia rain,” dehan Xanana durante sosializa regra Covid-19 no fó apoiu ai-han ba populasaun Bairro Akrema, Aldeia Waru-Anan, Suku Biqueli, Postu Administrativu Atauro, Munisipiu Dili.

Xanana husu ba peskadór Waru-Anan, Atauro, ne’ebé baliza ho fronteira tasi Liran no Wetar, Alor, no peskadór sira iha Batugade, Kovalima no Oekusse, atu kuidadu bainhira halo movimentu, tanba dadaun ne’e kazu Covid-19 iha Indonézia boot ba bebeik.

“Imi tenke evita halo atividade transaksaun ilegál, nune’e labele lori risku ba familia no sosiedade, tanba iha mundu moras ne’e kontinua ataka maka’as tebes no ita-nia nasaun viziñu Indonézia mós kazu númeru sei sa’e maka’as,” dehan Xanana.

Nia hatutan, iha mundu tomak, liu-liu nasaun boot sira hanesan Amerika, Xina no nasaun seluk ne’ebé iha ekipamentu saúde modernu tebes, sira-nia povu ho númeru boot tebes mak mate tanba Covid-19.

Tan ne’e, Xanana husu nafatin ba Timor-oan sira atu kuidadu an hodi bele evita an husi pandemia refere.

Iha fatin hanesan, Xefe Suku Biqueli Daniel Martins rekoñese, populasaun sira iha Atauro ne’ebé maoria moris nu’udar peskadór moris iha risku nia laran, tanba sira kontinua halo atividade transaksaun sasán ho populasaun Liran no Wetar, Indonézia.

Daniel husu ba Governu Timor-Leste atu reforsa seguransa iha Atauro no apoia ekipamentu mediku nian ba pesoál saúde, no kontinua sosializa informasaun ba populasaun hodi evita halo atividade negosiu faan ikan no atividade seluk tan.

“Ami husu se bele governu reforsa seguransa iha Atauro, tanba Atauro ne’e risku tebes ba Covid-19 bele tama, tanba populasaun sira dala-ruma iha tempu kalan boot tama halo movimentu ba ho ró hodi halo atividade transaksaun faan ikan no sasán balu, susar ba ami atu halo kontrolu,” nia hatete.

Xefe Suku ne’e hatutan, problema ne’e rasik sira hato’o ona ba Komandu PNTL Atauro no Unidade Polisia Maritima (UPM), maibé forsa rua ne’e mós hasoru problema menus transporte no laiha ró atu halo patruliamentu iha tempu kalan no loron.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« May 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31