PN Aprova Pedidu PR Extende EE Dahituk Featured

By Outubru 27, 2020 3664
Deputadu sira debate pedidu Xefe Estadu ba extensaun Estadu Emerjensia ba dala-8, iha Parlamentu Nasional, tersa ohin (27/10). Foto Gabinete PM. Deputadu sira debate pedidu Xefe Estadu ba extensaun Estadu Emerjensia ba dala-8, iha Parlamentu Nasional, tersa ohin (27/10). Foto Gabinete PM.

DILI:Parlamentu Nasionál aprova pedidu Xefe Estadu nian ba estensaun Estadu Emerjénsia ba dahituk liuhosi plenária tersa ne’e iha Parlamentu Nasionál, ho votu konfirmadu 42, kontra 0, no abstensaun 0 husi prezensa deputadu na’in 43.

Iha intervensaun Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak hateten, tuir rejime jurídiku Timor-Leste nian, atu halo restrisaun ba sidadaun sira-nia direitu tenke liuhosi Estadu Emerjénsia iha situasaun kalamidade públika daudaun ne’e.

“Tuir ita-nia rejime jurídiku medida sira ne’e só bele implementa rigor iha sosiedade nia leet se ita implementa Estadu Emerjénsia   ho fundamentu iha situasaun de kalamidade públika, tanba ne’e ohin Governu husu ho haraik an atu Parlamentu Nasionál bele autoriza paraké S.E. Sr. Prezidente Repúblika ba fulan ida tan renovasaun Estadu Emerjensia depois de remata ida ne’ebé vigor agora daudaun ne’e”, esplika Xefe Governu.

Ho konfirmasaun votu ne’e, Xefe Estadu sei deklara Estadu Emerjensia ba dahituk tama iha vigor iha loron 4 fulan-outubru tinan 2020, hafoin Estadu Emerjensia atual termina iha loron 3 fulan outubru tinan 2020.  

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31