PM Taur “Siap” Hala’o Orden Featured

By Fevereiru 26, 2020 2848
PM Taur Matan Ruak. Foto Gabinete PM PM Taur Matan Ruak. Foto Gabinete PM

DILI:Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hein de’it desizaun Presidente Repúblika atu dekreta ninia pedidu demisaun. Tan ne’e, bainhira seidauk iha desizaun, nia sei nafatin Primeiru Ministru atu estadu ne’e labele monu hanesan karreta laiha kondutór.

Bainhira jornalista husu karik PR dekreta maka la aseita pedidu demisaun ne’e, Xefe Governu hataan katak nia servisu nafatin.

"Siap ne'e komandante servisu nafatin, tanba ita mós labele husik nasaun kareta ida karik kondutor laiha ne'e imi hanoin took”.

"Ha'u hanoin ita boot sira rona koligasaun foun iha ona entaun ha'u hanoin to'o tempu se ha'u esplika ba populasaun maibé agora ha'u bele hateten ba imi ita boot sira ne'ebé pedidu demisaun ne'e só validu bainhira PR dekreta. Enkuantu seidauk dekreta ha'u kontinua Primeiru Ministru," tenik PM Taur.

Nia dehan, enkuantu seidauk iha desizaun husi Xefe Estadu maka, nia sei kontinua hanesan Primeiru Ministru atu garante atividades governativa.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31