Parlamentu Nasional sei Respeita Asaun Pasifika MUTL Featured

By INDEPENDENTE Outubru 09, 2017 1418
mutl mutl

DILI:Parlamentu Nasionál PN) deside ‘hakru’uk’ no sei respeita desizaun husi Movimentu Universitáriu Timor-Leste (MUTL) atu halo asaun pasifika kontra PN) iha tempu badak.

Asaun Protestu ne'e nu'udar kontinuasaun husi asaun fulan kotuk, relasiona ho desizaun PN halo leilaun karreta prado no deside sosa karreta foun.

Deputadu Fidelis Magalhães hateten, MUTL iha sira nia razaun fundamentál husi sira nia asaun rasik.

Tanba ne’e PN iha respeitu tomak atu sira bele halo asaun polítika no iha vontade atu lori to’o públiku nia atensaun kona-ba asuntu ida leilaun prado no sosa prado foun.

“Ami respeita sira nia direitu konstitusionál atu ezerse ida ne’e. Entaun parlamentu nasionál hanesan órgaun ida, iha nia direitu atu fó nia argumentu no espresa ba au-mezmu tempu defende ninia desizaun sira,” hateten Fidelis iha Uma Fukun PN, horisehik.

Nia dehan, PN respeita MUTL ninia intensaun atu halo ida ne’e, tanba PN mós rona MUTL nia hanoin ho forma ne'ebé matenek.

Maibé, iha esplikasaun ne’e maka iha versaun oioin, entaun sei reprezenta ida no esplikasaun sira ne’e mós iha hotu ninia fundamentu.

Importante liu maka, kualkér desizaun ne’ebé hola, hola ho laran mós no iha esplikasaun loloos.

Tanba ne'e PN iha esperansa katak, prosesu ne’e sei la’o ho di’ak, no ikus mai bele iha solusaun ne’ebé di’ak tantu ba públiku no Timor Leste.

PN husu ba MUTL atu la'ós de'it halo asaun ba leilaun no sosa prado, maibé ba asuntu hotu-hotu ne’ebé sira hanoin katak la fó benefísiu ba povu no ba nasaun ida ne’e.

Entretantu portavós MUTL, Daniél Xímenes, husu ba Konsellu Administrasaun Parlamentár atu kansela imediata akizisaun karreta foun no uza kompeténsia hodi rekolla hikas prado tuan husi eis deputadu sira, nune’e bele distribui ba deputadu atuál sira uza halo servisu.

Bainhira PN la muda polítika ne’e, MUTL sei organiza públiku, sosiedade tomak atu tun halo manifestasaun hasoru Parlamentu Nasionál iha tempu badak.

“Ami seidauk determina loron, maibé agora daudaun ami sei halo hela preparasaun,” dehan Daniél horisehik.

 

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« May 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31