Materiál Sensitivu Balun Semana Ne’e Hahú Entrega ba STAE Featured

By Artur da Luz Marsu 17, 2018 708
Material eleisaun jeral 2017 Material eleisaun jeral 2017

DILI: Eleisaun Antesipada hela fulan balun de'it. Ne’e duni, Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE) hahú semana oin hatama ona materiál sensitivu balun.

Diretór Jerál Interinu STAE, Leonardo Amaral hateten, semana oin STAE hahú simu materiál sensitivu balun ne’ebé produz iha rai li'ur. Ne’e duni, espera katak tempu badak materiál sensitivu hirak ne’e iha tama hotu ona armazein STAE.

Nia dehan, tanba hela loron balun de'it atu hakat ba eleisaun antesipada, nune’e tempu mós ba daudaun. Tanba ne’e, STAE koordena ho autoridade Governu sira seluk atu bele hatama lalais materiál sensitivu sira ne’e.

“Ita tenke aselera lalais materiál sensitivu balun ne’ebé produz iha rai li'ur, nune’e STAE bele prepara antes”,dehan Leonardo, iha edifísiu STAE Kaikoli-Dili, horisehik.

Nia dehan, materiál sensitivu sira ne’e mak Kabina votu, Celus, karimbu no mós fornesimentu eskritóriu sira hodi uza ba eleisaun antesipada.

Nune’e, Diretór Jerál Interinu mós la halo klarifikasaun ba kuantidade produsaun materiál hirak ne’ebé produz iha rai li'ur.

Maibé, tuir nia, daudaun ne’e preparasaun ekipa tékniku sira iha rai li'ur no mós rai laran servisu namanas hela, liuliu ba resenseamentu eleitorál iha rai laran no mós rai li'ur, nune’e resenseamentu ne’e rasik sei termina iha 28 Marsu tinan ne’e.  

 

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV