Lú Olo: K-RDTL La Hateten Sidadaun Obriga PR Rezigna

By Agostu 19, 2020 4102
Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo. Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo.

DILI:Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo hateten, nia kargu hili husi povu, laos grupu ida mak hili, tanba ne’e atu ezijé rezigna tenki tuir konstituisaun.

Antes ne’e, porta-voz Rezistensia Nasional Defende Justisa no Konstituisaun (RNDJK), Angela Freitas, husu Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo atu rejigna aan. Agora dadauk RNDJK rekoilla hela asinatura povu nian hodi hatuun Presidente Repúblika.

Hatán deklarasaun ne’e, Xefe Estadu hatete, sidadaun hotu iha direitu no liberdade atu protestu maibé tuir nia dalan, tanba konstituisaun la hateten sidadaun obriga Prezidente atu rejigna aan.

“Konstituisaun la hatete dehan katak sidadaun sira ba ejiji, ka obriga fali Prezidente atu rejigna aan husi nia kargu, ida ne’e konstituisaun la hatete. Prezidente ne’e povu mak hili laos grupu ida mak hili, tanba ne’e mak tenke tau tuir konstituisaun, liberdade demokrasia ba ema hotu bele halo, maibe tuir nia dalan,”dehan Xefe Estadu ne’e ba jornalista sira hafoin partisipa Misa Agradesementu Loron Falintil nia ba dala 45, iha Igreja Motael, Kuarta (19/08/2020).

 

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31