Items filtered by date: Segunda, 08 Jullu 2024

Segunda, 08 Jullu 2024 17:56

SEKooP Nia Ezekusaun OJE 2024 Hamutuk 43%

DILI: Sekretáriu Estadu Kooperativa (Sekoop), Arsenio Perreira da Silva hatete, Sekoop ezekuta ona Orsamentu Jerál Estadu (OJE 2024) iha primeiru ho segundu trimestre durante fulan neen (6) nia laran ona kuaze etinje ona 43%.

Published in Nasional

DILI: Bainhira kompaña gasta orsamentu liu millaun $ 5 ba leten iha projetu emerjensia sira hanesan projetu Cristu Rei, Aitarak Laran, Estrada Tasi Tolu ne'ebé ho karakter urjensia hodi ajudika direita, Ministériu Obras Públiku (MOP) sei la halo pagamentu.

Published in Nasional

Independente Digital TV