SEKooP Nia Ezekusaun OJE 2024 Hamutuk 43% Featured

By Januário Assunção Jullu 08, 2024 629
Sekretáriu Estadu Kooperativa (Sekoop), Arsenio Perreira da Silva. Foto:Dok. Sekretáriu Estadu Kooperativa (Sekoop), Arsenio Perreira da Silva. Foto:Dok.

DILI: Sekretáriu Estadu Kooperativa (Sekoop), Arsenio Perreira da Silva hatete, Sekoop ezekuta ona Orsamentu Jerál Estadu (OJE 2024) iha primeiru ho segundu trimestre durante fulan neen (6) nia laran ona kuaze etinje ona 43%.

"Ami nia ezekusaun orsamentu agora dadaun 43% itál ne'ebé ami ezekuta ona tanba ita hatene katak iha fulan jullu tama ona trimestre terseiru nian maibé iha trimestre primeiru ho segundu nian ne'e ami ezekuta mak 43%"dehan nia ba jornalista sira iha salaun Ministeriu Finansasa Aitarak Laran, (05/07).

Nia dehan, semana oin tanba pursentu ezekusaun sei aumenta tanba iha prosesu aprovizionamentu hodi halo pagamentu tanba ba  programa nian Sekoop ezekuta iha munisipiu sira.

Tanba Orsamentu Sekoop nian kiik liu hamutuk Millaun $5.2 ne'ebé tasa ezekusaun orsamentu atinje ona mak 43% ne'ebé iha kategoria lima maibé sekoop iha kapitál dezenvolvimentu laiha.

Maibé iha mak salariu vensimentu,transferensia públika,bems servisu,nonkapitál menor,ne'ebé husi ezekusaun ne'e ba kategoria hirak ne'e mak ezekuta to'o ona 43% nia laran.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV