CNE Klarifika Buletin Votu Hetan Estragu iha Kovalima Featured

By Ligia Noronha Maiu 08, 2018 1329
Buletin votus Buletin votus

DILI: Materiál sensitivu haruka ona ba munisípiu sira iha loron 4 Maiu 2018, liubá. Durante prosesu transportasaun mosu problema tékniku, ne’ebé tinta balun fakar ba buletin leten.

Ne’e duni, atu responde ba polémika ne’ebé mosu iha públiku nia leet katak buletin votu balun ema tuu kuak ona.

Prezidente Comisaun Nasionál Eleisoens (CNE), Alcino Barris de Araújo hatete, pakote verifikasaun ne’ebé halo fali iha kada munisípiu la'o di’ak, maibé iha munisípiu Kovalima identifika iha rarduras ka tinta fakar iha buletin votu iha livru rua. Nune’e, buletin tahan 9 mak hetan estragu.

Durante verifikasaun hala’o husi STAE ho observasaun fiskais partidu polítiku sira no supervizaun husi CNE buletin votu hirak ne’ebé identifika iha tinta fakar tau kedan karimbu kanselar no iha akta ne’ebé asinadu STAE no fiskais partidu polítiku sira.

Saida mak fó sai husi facebook katak iha ema tuu kedas buletin votu ne’e la loos. Ema gosta halo rumoris hakarak halo ajitasaun ba públiku atu dezakredita prosesu ne’ebé oras ne’e la'o hela”, dehan Alcino, iha knaar fatin, Kolmera, horisehik.

Nia dehan, ba imprimisaun buletin ne’e tuir númeru resenseamentu no sei aumenta 10% ba rezervadu tuir lei, maibé agora daudaun buletin votu laiha tan rezervadu no fahe hotu ona tuir alokasaun númeru rejistradu ne’ebé kontein kada munisípiu, maibé sempre iha aumenta ida ba rezervadu.

Ba ida ne'ebé lansa informasaun boatu sira sei haruka PNTL hodi buka ema ne’e hodi responsabiliza ba ninia informasaun, tanba ne’e hanesan ajitasaun ne’ebé atu dezakredita prosesu ne’e.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV