Governu Koileta Modo Tahan Fresku iha Ermera

By Independete Janeiru 21, 2017 2055
Ministru Estadu Estanislau Aleixo da Silva hamutuk ho Vice Ministru Agrikultura no Peskas (MAP), Marcos da Cruz halo koileta ba modo tahan fresku iha  Fatuquero, Gleno, Munisipiu Ermera. Ministru Estadu Estanislau Aleixo da Silva hamutuk ho Vice Ministru Agrikultura no Peskas (MAP), Marcos da Cruz halo koileta ba modo tahan fresku iha Fatuquero, Gleno, Munisipiu Ermera. FOTO: Media Mekae.

DILI: Ministru Estadu Koordenador ba Asuntu Ekonomiku (MECAE), Eng Estanislau Aleixo da Silva hamutuk ho Vice Ministru Agrikultura no Peskas (MAP), Marcos da Cruz halo koileta ba modo  tahan fresku hosi rai bokur no rai malirin Fatuquero, Gleno, Munisipiu Ermera.

Ministru Estanislau hato’o agradese ba grupu kooperativa Ermera oan ne’ebé inisiativa boot hakarak hasae produsaun modotahan iha TL.

Modotahan fresku sira ne’ebé koileta mak hanesan, modo repoildu no alfase no modo tahan fresku seluk tan.

“Ida ne’e maka rezultadu hortikultura, produsaun ne’e mai husi Ministeriu Agrikultura nian. Produsaun organika la uza adubus kimika. Neduni nia produsaun ne’e kleur ituan,” dehan Eng. Estanislau iha Gleno foin lalais ne’e. Nia hatutan,  bainhira modo nee uza produsaun kimiku entaun lalais liu , maibé rezultadu ne’ebé agora ne’e la uza kimika, no  nia rezultadu produsaun modo kleur ituan.

“Agora ita iha merkadu modo ho kualidade, bainhira atu dezenvolve turizmu maibé ita tenke dezenvolve mós industria. Ita mai koileta nee iha komprador ida mai hola lori ba fa’an iha Dili, espera katak, modo sira ne’e sei tau iha super merkadu sira,” dehan Ministru

Nia dehan, MAP sei fó suparta nafatin ba populasaun sira ne’ebé badinas atu kuda moto tahan hodi fa’an iha merkadu TL.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Sábadu, 21 Janeiru 2017 09:00

Independente Digital TV