Items filtered by date: Segunda, 29 Janeiru 2024

DILI: Ministériu Dezenvolvimentu Rural Habitasaun Komunitária (MDRHK), halo sosializasaun programa dezenvolvimentu rurál ba komunidade sira iha Suku Luro, Postu Administrativu Luro, Munisípiu Lauten.

Published in Nasional

DILI: Durante tinan tolu nia laran, Rede ba Rai rejista kazu hamutuk 180 ne'ebe halo komunidade sira ameasa atu lakon rai no hela fatin.

Published in Nasional

JAKARTA: Primeiru Ministru, Kay Rala Xanana Gusmao ho Prezidente Repúblika Indonézia, Joko Widodo hahu deskute kona-ba dezenvolvimentu ekonomia.

Published in Nasional

DILI: Governu liu husi Sekretariu Estadu Formasaun Profesional no Empregu (SEFOPE) no governu Japaun hahú ko’alia kona-ba dezenvolvementu ekonomia no rekursu umanu iha Timor-Leste.

Published in Nasional

DILI: Baziea ba diploma Ministérial númeru 84/2024, loron 23 fulan-Janeiru, ohin Ministériu Edukasaun (ME), hahú loke bolsa kandidata ba hirak ne’ebé hakarak sai profesór iha ME hamutuk 2.400.

Published in Nasional

Independente Digital TV