Domingu, 17 Novembru 2019 | Login
Polisia Servisu Imigrasaun Timor-Leste Polisia Servisu Imigrasaun Timor-Leste

Janeiru-Fevereiru, Imigrasaun Hetan Osan Rihun $32. 225 Featured

DILI:Servisu Imigrasaun kobra osan hosi sidadaun estranjeiru sira ne’ebé hala’o atividade illegal iha Timor-Leste.

You have no permissions to view this article
Read 43 times Last modified on Segunda, 20 Fevereiru 2017 14:22
Rate this item
(0 votes)

About Author

MidAd1