Semana Ne’e FRETILIN Aprezenta PM Foun Featured

By Humberto dos Santos Novembru 30, -0001 2744
Alkatiri Alkatiri

DILI: Partidu mais votadu, FRETILIN, iha semana ne’e nia laran, sei aprezenta relatóriu finál ba formasaun Governu foun ba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres ‘Lú-Olo’ hodi nomeia Primeiru Ministru foun.

“Ha'u hakarak halo hotu-hotu para iha fin-da-semana ne’e bele aprezenta relatóriu finál, maibé ida ne’e ha'u nia vontade. Ha'u mós tenke respeita sira seluk nia vontade,” dehan Sekretáriu Jerál FRETILIN, Mari Alkatiri, hafoin soru-mutu ho Prezidente Repúblika, iha Palasiu Prezidensiál Ai-Tarak Laran, horisehik.

Tanba ne’e, Prezidente Repúblika, Francisco Guterres ‘Lú-Olo’ rekomenda ba partidu polítiku sira ne'ebé atu forma Governu hamutuk ho FRETILIN atu kontinua hala’o diálogu aberta.

Nune’e, rezultadu finál hotu lori ba xefe Estadu bele hahú nomeia Primeiru Ministru, nune’e bele forma VII Governu Konstitusionál.

Nune’e, kona-ba kargu xefe governu nian, FRETILIN deside ona hodi la fó ba nia aliadu sira ne’ebé atu hamutuk forma governu.

Maski nune’e, la’ós Alkatiri mak atu sai Primeiru Ministru, maibé sei bele indika ema seluk iha partidu FRETILIN laran hodi asume kargu ne’e.

“Partidu vensedor mak bele sai Primeiru Ministru, la'ós ha'u mak atu sai Primeiru Ministru, partidu vensedor mak sei hatudu Primeiru Ministru”, tenik nia.

Entretantu iha parte seluk, Mari dehan Formasaun VII Governu Konstitusionál forma ho modelu foun la hanesan ho Governasaun ne'ebé liu ona, maski nune’e la esplika klaramente kona-ba modelu foun ne’e.

PLP Seidauk Hasai Liafuan Konkorda

Entretantu, Prezidente Partidu Libertasaun Populár (PLP), Taur Matan Ruak hateten, sira sente orgullu no onradu tanba hetan konvite husi partidu mai votadu. Respeitu konsiderasaun ne’e, maibé depois sei tuur mak foin bele ko'alia klaramente.

“Koligasaun, ita hahú tuur hamutuk mak ko'alia. Labele espekula”, dehan nia.

Kona-ba Taur Matan Ruak hakarak asume pasta ruma iha governu foun, nia dehan, laiha interese. Tanba hakarak karik bele asume ona mandatu boot ne’e iha segundu mandatu, maibé la’ós ida ne’e mak ninia intensaun.

Kona-ba kaer kargu iha governu, nia dehan, kuandu hakarak karik bele ba iha mandatu segundu.

“Ha'u la buka kargu. Ha'u hakarak fó kontribuisaun ba Timor”, dehan Taur.

Kona-ba diálogu, Taur Matan Ruak rasik aberta nafatin ba diskusaun ho ema hotu-hotu, inklui partidu CNRT bainhira sira iha interese atu bolu nia. 

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Kuarta, 16 Agostu 2017 14:37

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31