Padre Gabriel Lamenta ho Atuasaun IX Governu Halo Eviksaun ba Komunidade Sira Featured

By Abril 18, 2024 2795
Igreja Katoliku liu husi Padre Gabriel Suban hatudu hela karta ne’ebé Governu hasai hodi halo eviksaun ba komunidade no negosiante sira nia hela fatin iha Kapital Dili, (18/04/24). Foto:Kontribuente. Igreja Katoliku liu husi Padre Gabriel Suban hatudu hela karta ne’ebé Governu hasai hodi halo eviksaun ba komunidade no negosiante sira nia hela fatin iha Kapital Dili, (18/04/24). Foto:Kontribuente.

DILI: Igreja Katoliku liu husi Padre Gabriel Suban lamenta ho desizaun IX Governu Konstituisional liu husi Sekretária Estadu Asuntu Toponomia no Organizasaun Urbana, ne’ebé halo evikasaun ba komunidade sira.

Igreja Katoliku kondena tanba governu halo evikasaun la liu husi prosesu legal no justu ba povu.
Nune’e mós, iha karta ofisial ne’ebé governu hasai, hodi halo evikasaun ba komunidade sira, sita mós kona ba Amo Papa nia naran, no eviksaun ida ne’e halo bazeia ba  Sua Santidade Papa nia vizita mai Timor-Leste.
“Ida ne’e uma grande manipulasaun, manipulasaun ne’e hatudu saida?, hatudu buat balun, primeiru hatudu inseguransa governu, ka pesoal governu ne’ebé halo karta ida ne’e katak, nia rasik la dun seguru ho kompetensia ne’ebé nia iha atu bele halo nia knar ho diak servi povu ida ne’e,”Online INDEPENDENTE asesu liu husi transmisaun direita husi Media plata forma online balun, kinta ne’e (18/04/24).

Padre Gabriel konsidera, karta ida ne’e, manipula mós Amo Papa nia naran, ne’e hatudu mós katak, elementu governu ka entidade ida ne’e hatudu nia inkapasidade, nia labele halo buat ida, bainhira nia ho nia kompetensia rasik, nia tenke uza fali entidade seluk, instituisaun seluk, Amo Papa nia naran no seluk tan, atu nia bele hala’o nia knar.
“Igreja husu atu para ho aktu manipula kreda nia naran ka na’in ulun kreda nian, aktu ida ne’e ita konsidera aktu kriminozu. Governu halo krime hasoru nia povu rasik, seidauk iha aseitasaun no notifikasaun, derepente mai sarontu deit sasan sira ne’e. aktu ida ne’e igreja mós kondena, ita la simu aktu ida ne’e,”tenik Padre Gabriel.
Amo mos hasoru ona ho Amo Bispo Dom Virgilio Kardeál do Carmo da Silva hodi ko’alia asuntu ne’e no Amo Kardeál mós hakfodak no la konkorda ho aktu ida ne’e.
Tanba ne’e Igreja sei fasilita, bainhira povu no familia afetadu sira hakarak prosesu ne’e ba oin. Sei propoin ho karta ne’ebé governu hasai no imajen vitima sira ba Amo Papa, ho rajaun la’ós atu Amo Papa kansela nia viajen, maibé atu retein fila-fali nia vizita.

“Vizita ida ne’ebé atu hakarak ninia sarani, maske kiak ka oinsa mós, ne’e ninia sarani, no Amo Papa nia espiritu mak ida ne’e,”haktuir nia.
Tanba, Amo Papa tau iha nia dokumentus ofisial iha evangellu gaudium, dehan, “Ha’u prefere kreda ida ne’ebé fo’er no tahu, tanba hamutuk ho ninia povu ida ne’ebé fo’er ne’e, duku kreda ida ne’ebé moos atu mantein ninia estatus rua. Ne’e klaru mensajen Amo Papa nian.
Entretantu, tuir orariu, ne’ebé igreja katolika fó sai, Sua Santidade Papa Francisco sei vizita nasaun Timor-Leste iha loron 9 to’o 11 fulan-Setembru tinan ne’e.

Rate this item
(2 votes)
Saturnina da Costa

Jornalista Jornal Independente

https://independente.tl

Independente Digital TV