×

Atenção

JFile: :read: Incapaz de abrir arquivo: [ROOT]/cache/mod_sp_tweet/118-twitter.json

ME: Profesor Kontratadu Blokea Ezame Nasional Ne’e Krime Featured

By Ekipa INDEPENDENTE Setembru 20, 2023 2520
Sekretáriu Estadu Eskola Sekundariu no Tekniku Vokasiona, Domingos Lemos Lopes, hatan ba preokupasaun profesor kontratadu sira nia preokupasaun, iha Salaun VIP, ME, Vila-Verde, (19/09/23). Foto:INDEPENDENTE. Sekretáriu Estadu Eskola Sekundariu no Tekniku Vokasiona, Domingos Lemos Lopes, hatan ba preokupasaun profesor kontratadu sira nia preokupasaun, iha Salaun VIP, ME, Vila-Verde, (19/09/23). Foto:INDEPENDENTE.

DILI: Sekretáriu Estadu Eskola Sekundariu no Tekniku Vokasiona, Domingos Lemos Lopes hatete, dadauk ne’e Ministeriu Edukasaun esforsu hela atu iha tempu badak sei resolve profesor kontratadu sira nia salariu.

Tan ne'e, Sekretáriu Estadu Eskola Sekundariu no Tekniku Vokasiona dehan, sei laiha dalan profesor sira atu blokea ezame nasional.

“Ha’u hanoin dalan laiha atu ita (professor kontratadu) blokea ezame, tanba blokea ezame ne’e krime”dehan nia iha Salaun VIP, ME, Vila-Verde, (19/09).

Nia hatutan, durante tinan barak ona estrutura eskola to’o iha baze lao normal la’os tanba deit profesores na’in hirak ne’ebé ninia saláriu la simu mak atu blokea ezame ne’e dalan laiha.

Tan ne’e, Ministeriu Edukasaun fiar katak ezame nasional sei la’o normal durante iha loron ne’ebé termina ona.

 “Sé blokea iha eskola ida, klaru katak Diretór eskola sira no funsionariu sira toma responsabilidade kedas ba asuntu ne’e, tanba ne’e krime. Iha dalan ita atu resolve asuntu ne’e, maibé labele halo buat ida fora husi ita hotu nia hakarak,”tenik nia.

Governante ne’e akresenta, razaun sei verifika dadus profesores sira ne’e ho lolos mak hafoin halo pagamentu.

Tanba tuir nia, profesores balun durante ne’e hala’o hela knar iha ministeriu balun.

Tan ne’e, tenki halo verifika didiak atu nune’e ema hirak ne’e labele simu osan dupla.

Ho nune’e, tuir dadus ne’ebé SEESTV rejista iha profesores na’in 87 mak sira asina kontratu iha fatin rua.

Enkuantu, molok ne’e, manorin kontratadu sira halo konferensia impresa hodi ezije ba Ministeriu Eduaksaun atu resolve sira nia preokupasaun durante ne’e, bainhira ME la resolve mak, sira sei blokea ezame nasional.

“Ami sei la halo prosesu aprendizajen no la fó apoiu ba realizasaun ba ezame nasional no ezame lokal hanesan, ezaminadora ba estudante sira iha loron 16-21 outubru tinan ne’e,” dehan Portavoz Amelia Rodrigues, iha Jardim 05 de Maio, Kolmera, (19/09/23).

Entretantu, ezame nasional no lokal sei realiza iha loron 16 to’o 21 fulan-outubru 2023.

Rate this item
(6 votes)
Last modified on Kuarta, 20 Setembru 2023 16:13

Independente Digital TV

Kalendariu Notisia

« December 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31