LH Husu MS Tau Fasilidade Primeiru Sokoru iha Aeroportu Nicolau Lobato Featured

By Estajiáriu Zeca Soares Janeiru 22, 2024 1097
Diretór Ezekutivu, Luta Hamutuk (LH), José Alves. Foto:INDEPENDENTE/Juliao. Diretór Ezekutivu, Luta Hamutuk (LH), José Alves. Foto:INDEPENDENTE/Juliao.

DILI: Sosidade Sivil husu ba Ministériu Saúde (MS), atu tau ai-moruk nesesáriu no fasilidade primeiru sokoru iha iha Aeroportu Internasionál Nicolau Lobato Comoro Dili.

Diretór Ezekutivu, Luta Hamutuk (LH), José Alves hatete, tuir loloos Ministériu Saude tenke tau fasilidades sira iha fatin importante sira atu bainhira mosu akontesimentu ruma emerjensia bele atende.
“tanba ne'e presiza regras meus no regras polítika klaru para la bele faila hanesan ne'e hanoin presiza kontrola nafatin informa nafatin keta haluha situasaun sira ne'e apoiu médiku iha Aero Portu no mós iha Hotel boboot sira ne'e presiza halo destakasaun iha ne'ebá selae orasida inkontru forun boot ruma derpenti ema manu hein ambulansia ne'e mós limitadu soper mós limitadu no ba hotu moras iha fatin fatin mak derepenti la apoiu mós hanesan fila fali ba integridade nasaun no dignidade nasaun ida ne'e lakon” dehan nia ba jornalista online INDEPENDENTE iha nia knar fatin, Segunda (22/01)
Kestaun ne’e hato’o relasiona ho Minístru Justisa (MJ), Amândio de Sá Benevides bainhira monu iha sala VIP Aeroportu Internasionál Nicolau Lobato, no la konsege salva nia vida, tanba ne’e Ministériu Saúde tenke tau kestaun atu labele akontese iha futuru mai.
Nafatin husu ba Ministeriu Saúde (MS) atu halo polítika di'ak oinsá para atu asegura sidadaun hotu nia vida asidente no ema hetan mate ne'e normál, se kuandu ema hetan moras hanesan ne'e mak atendimentu tarde ne'e kulpa ne'e ba ministériu relevante ninian oinsá halo polítika di'ak oinsá atu serbí povu ida ne'e ho dignu no di'ak seluk tan.
“Espera katak ne'e la bele repete tan tanba asistente médiku ne'e parte ida husi integridade estadu ida ne'e nian no dignidade estadu ne'e nian ne'ebé ita la bele halo moe la bele hamonu estadu iha ema barak nia oin hanesan ne'e,” hatutan nia.

Tanba akompaña iha nasaun seluk iha iha fatin importante hanesan hotel, iha médiku sira ne'e kompletu kedas, maibé iha Timór, aeroportu boot ida mak fasilidade menus hanesan ne'e depois nonook de'it husi ekipa ne'ebé mak iha Aeroportu mós durante ne'e nunka hatene, dezafiu saida mak sira hasoru iha ne'ebá liu husi parte Ministeriu mós nonok ne'ebé mak la dun di'ak iha parte ida no nasaun ida ne'e ba oin.
Tanba agora ema asiste kuandu ministru ida ba simu primeiru Ministru se iha atakasaun iha atendimentu ne'ebé mak emerjénsia ne'e signifika nasaun ne'e fraku no mós halo ema barak ta’uk atu mai ba mak derepenti atakasaun no mate iha ne'ebá oinsá atu responsabiliza ida mak boot sira tenke hanoin.
Luta hamutuk mós hakarak rekomenda katak presiza ai moruk ida ne'ebé mak adekuadu tuir nesesariu ne'ebé mak iha Aero Portu no mós fatin Publiku sira seluk.
Ida seluk mak presiza ekipamentus hanesan ambulánsia sa tan iha Aeroportu hanoin Elikópteru mós iha ne'ebá sira la hatene ne'e husi ne'ebé maibé ida ne'e mós bele fó atendimentu ne'ebé emerjénsia se karik kareta la bele fo atendimentu lalais loloos ne'e helikópteru iha ne'ebá ne'e fo apoiu buat sira ne'e la iha hotu.
Luta Hamutuk nia sente triste tanba lakon ema potensial Ministru Justisa Amandio de Sa Benevídes, bainhira simu Primeiru Minítru Kay-Rala Xanana Gusmão fila husi nasaun Suica iha Aeroportu Internasionál Nicolau Lobato derepente ataka fuan no lori ba HNGV maibé konsege salva nia vida.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV