Labarik Mate Tan Dengue Sae ba 33, Kazu 2.603 Featured

By Gregorio da Costa Marsu 02, 2022 830
Brosura Prevensaun Moras Dengue. Brosura ONU iha Timor-Leste. Brosura Prevensaun Moras Dengue. Brosura ONU iha Timor-Leste.

DILI: Tuir dadus husi Munisipiu Saude, liu-husi Diresaun Nasional Saude Publiku Departamentu Vijilansia Epidemolojia relata, iha loron 01 marsu  2022, kazu dungue sae ba 2.603.

Husi numeru 2.603 ne'e, hahú husi 1 Janeiru to'o 1 Marsu tinan 2022, rejista total kazu ema mate ho dengue hamutuk 33.

"Ba kazu mate ne'ebe  rejista iha loron 1 marsu  ida ne'e laiha", dehan nia iha komunikadu ne'ebe Online INDEPENDENTE asesu, sesta ne'e (01/03).

Entretantu,  kazu mate ne'ebe  rejista hahu husi loron 1  fulan-Janeiru to 28 Fevereiru 2022, na’in 16 iha kapital  Dili, na’in 4 iha Ermera, na’in 5 iha Covalima, na’in rua iha Ainaro,  na’in ida iha Bobonaru no na’in ida iha Viqueque, na’in rua iha Aileu, na’in ida iha Manantutu, na’in ida iha Manufahi.

Enkuantu, total pasiente dengue ne'ebé rejista, sura husi loron 1 fulanJaneiru to'o loron  1 fulan-Marsu  tinan 2022, hamutuk 2.603

Husi númeru 2.603 ne'e, maioria husi kapital Dili ho kazu 1677, Ermera ho kazu 90,  Manatutu ho kazu  153, Baucau ho kazu 105 , Manufahi ho kazu 106, Covalima  ho kazu 92, Bobonaru ho kazu  32, Liquisa ho kazu 83, Aileu ho kazu  69, Ainaro ho kazu 35,  Viqueque ho kazu 53, RAEOA ho kazu 3, no Lautem 100.

Entretantu, husi númeru Kazu ne'ebe aumenta, Ministra saude husu nafatin atu aprejenta aan iha fasilidade saude ne'ebe besik, bainhira sente isin manas ka laran sae, liman ain sukun moras, atu bele hetan atendementu husi mediku sira.

Aliende, Governu mós halo hela prevensaun moras dengue lihusi  asaun sira hanesan, limpeza Jeral ho halo fumigasaun ba fatin ne'ebe identifika sai fatin risku ba dengue.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV