Labarik Barak Kontinua Fa'an Sasan iha Fatin Publiku, INDDICA Konsidera Inan-Aman Viola Direitu Labarik Featured

By Rufino Barreto Maiu 07, 2024 457
Prezidente INDDICA Dinorah Granadeiru. Foto: Google. Prezidente INDDICA Dinorah Granadeiru. Foto: Google.

DILI: Sekretariu Ezekutiva Institutu Defesa Direitu ba Labarik (INDDICA), Tereza Maria Freitas hateten, inan-aman balun viola labarik sira nia direitu, tanba kontinua haruka oan sira (labarik) fa’an sasan iha estrada ninin no merkadu.

Nia haktuir, INDDICA nia papel ida mak halo akompanamentu no monitorizasaun hodi rekolla dadus inklui halo advokasia ba labarik sira ne'ebé fan sasan iha estrada ninin ho merkadu, nune’e bele halo aproximasaun hodi haruka sira fila ba eskola.

Antes ne'e, Governu anterior liu husi Ministru Edukasaun Joventude no Desportu hateten, oinsá bele atende labarik sira ne'ebé hela iha areadores Dili kontinua eskola.

 "Ho manorin na'in sira koloka iha Dili laran hamutuk 100 pesoa, tanbá ne'e Ministru Edukasaun hateten tenke fo protesaun ba labarik sira asesu ba eskola no mos labarik sira ne'ebé fa'an sasan sira iha oras tolu balun bele hetan materia liga tempu aprendejasen," Dehan Sekretariu Exekutiva INDDICA, Tereza Maria Freitas ba jornalista INDEPENDENTE iha knaar fatin Kaikoli, segunda (06/05)

INDDICA aproxima ho inan-aman Katak la bele utiliza oan sira fa'an sasan no keta kaer servisu, no nesesidade uma laran nia la'os labarik sira mak sai autor hodi atende nesesidade uma laran.

Maibé, inan-aman mak fo protesaun ba labarik sira, nune'e mos hadia labarik nia bens star, ita hotu hatene lei protesaun labarik ne'ebé vigor iha tinan kotuk.

Iha semana kotuk INDDICA halo sosializasaun iha Rejiaun Administrativu Espesial Oe-kussi Ambenu (RAEOA) husi Komisaun F deklara kedas iha ne'eba liga ba labarik sira fa'an sasan iha Dili laran.

Nia informa, autoridade no inan-aman ne'ebé viola oan nia direitu, kona-ba lei protesaun labarik sei foti sira hodi halo investigaasaun no sira sai autor hodi proteje sira nia oan.

Bainhira inan-aman ho fámilia balun haruka oan sira kontinua fa'an sasan, entaun sira viola labarik sira nia direitu, kona-ba labarik fa'an sasan iha Dili kuaze husi Rejiaun Administrativu Espesial Oe-kussi Ambenu (RAEOA).

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV