Items filtered by date: Domingu, 09 Juñu 2024

DILI: Provedór Direitus Humanus no Justisa (PDHJ) husu ba estadu liu husi governu atu hari’i lalais sentru detensaun juvinil, hodi nune’e bele detein labarik sira ne’ebé komete krime.

Published in Nasional

Independente Digital TV