Asu neen iha Oekusse Pozitivu Raiva Featured

By Rufino Barreto Abril 06, 2024 455
Asu ne'ebe pozitivu Raiva. Foto:Google. Asu ne'ebe pozitivu Raiva. Foto:Google.

DILI: Tuir dadus husi Diresaun Nasionál Veternaria, Ministériu Agrikultura, Pekuaria,Peska no Floresta, iha asu neen iha Rejiaun Administrativu Espesial Oekusse-Ambeno mak pozitivu raiva.

Diretora Nasionál Veternaria, MAPPF, Joanita Bendita da Costa informa, bazeia ba teste ne’ebé ekipa halo ba asu iha RAEOA, iha asu neen mak pozitivu raiva.

“Iha asu neen iha Pasabe no Pante Makasar mak pozitivu raiva,” informa Joanita ba Jornalista  INDEPENDENTE, iha nia knar-fatin, Komoro, Kinta (04/04).

Ho kazu ida ne’e, nia hatutan, ekipa husi MAPPF daudauk ne’e konsentra atu halo vasinasaun ba asu, busa no lekirauk iha RAEOA.

To’o ohin loron, nia hatutan, ekipa halo ona vasinasaun ba asu, busa no lekirauk rihun haat resin.

Maske halo ona vasinasaun, maibé nia dehan, risku ba raiva ne’e sei kontinua iha tanba movimentu animal sira iha fronteira.

“Maske ita halo vasinasaun ba animal sira hanesan asu, busa no lekirauk maibé nafatin iha posibilidade animal tama sai husi fronteira terrestre, ema lori asu ba kasa no ba hein toos, susar tebes,” dehan nia.

Problema ida tan, nia dehan, husi parte Indonezia seidauk halo vasinasaun ba animal sira maske raiva ne’e sa’e maka’as iha ne’ebá.

Daudauk ne’e, nia hatutan, evolusaun raiva iha RAEOA hahú sa’e maka’as. Tan ne’e nia parte kontinua esforsu hodi fahe informasaun ba komunidade sira atu bele proteze an.

"Informasaun sira ne'e presiza duni ema hatene katak asu tata saida de’it tenke deskonfia katak asu ne'e moras raiva," dehan nia.

Iha RAEOA, Joanita dehan, ema ida mate ona tanba raiva no númeru kazu asu tama kontinua sa’e.

Iha fatin ketak, Primeiru Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão hatete, Konsellu Ministru aviza ona atu lao haleu RAEOA hodi aviza komunidade sira atu lori sira-nia asu hodi hetan vasinasaun.

“Ha’u rona asu tata ema ne’ebé balun dehan la servisu ida, iha Okeusse mate barbarak. Mate ida de’it tanba loos duni ema nia oan ne’e asu tata duni, mais kleur ona, maibé sira ba halo tratamentu tradisionál mais tarde ona ne’e mak mate, ne’ebé iha Oekusse ida de’it mak mate,” dehan PM Xanana iha Palasiu Prezidensiál Bairu-Pite, Kinta (04/04).

Tan ne’e, nia afirma, parte kompetente sira sei la’o haleu munisipiu hotu-hotu atu aviza see mak iha asu no seidauk vasina karik aprejenta an no lori asu ba vasina.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV