Asu 8 iha Oekusse Pozitivu Raiva Featured

By Rufino Barreto Abril 17, 2024 144
Foto:Google. Foto:Google.

DILI: Tuir dadus husi Diresaun Nasional Veterinaria, Ministériu Agrikultura, Pekuaria, Peska no Floresta, asu ualu iha Rejiaun Administrativu Espesial Oekusse-Ambeno mak pozitivu raiva.

Diretóra Nasional Veterinaria, MAPPF, Joanita Bendita da Costa Jong informa, durante hala’o vasina ba animal iha RAEOA, husi asu sia (9) ne’ebé ekipa foti nia amostra hodi halo teste, asu ualu (8) mak pozitivu raiva.

“Ekipa halo vasina ba animal no sira deteta asu ualu mak pozitivu raiva,” informa Joanita, iha nia knar-fatin, Komoro, Tersa (16/04).

Daudauk ne’e, nia hatutan, iha fatin balun ne’ebé konsidera sai hanesan area risku ba raiva.

"Ita konsidera moras raiva ne'e hanesan area risku, ba mean ona, tanba moras ne'e espaila husi Pasabe to'o Pante Makasar, iha suku Lalisu, Bometo no Naimeko, tanba ema muda asu husi fatin ida ba fatin seluk," dehan Joanita.

Daudauk ne’e, nia hatutan, ekipa kontinua halo vasina ba animal sira iha RAEOA no atinze ona porsentu 71 resin.

Prepara ekipa vasina animal iha Atauro

Aleinde iha RAEOA, Diresaun Nasional Veterinaria, MAPPF, sei prepara ekipa hodi halo vasinasaun ba animal iha Atauro.

Diretóra Nasional Veterinaria, Joanita Bendita da Costa informa, Diresaun Nasional Veterinaria sei prepara ekipa sira no iha semana oin sei aranka ba Atauro atu halo vasinasaun ba asu, busa no lekirauk.

"Tanba ita haree risku iha ne'eba tanba parte husi Alor nian halo negosiu ba-mai, depois nasaun balun, ezemplu hanesan Flores, sempre lori ho asu ne'ebé matenek tanba tasi laloran boot asu fó sinal," dehan Joanita.

Tan ne’e, nia dehan, hakarak ka lakohi peskador sira tenke lori asu bainhira mai halo negosiu entre Atauro ho Alor.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV