MSSI Rejeita Asesór Simu Saláriu Dupla Featured

By Cristina Ximenes Setembru 04, 2018 7865
MSSI Armanda Berta dos Santos MSSI Armanda Berta dos Santos

DILI: Informasaun ne’ebé espalla iha públiku nia leet. Asesór ida iha Ministériu Solidariedade Sosiál no Inkluzaun (MSSI) hala'o funsaun dobru no simu saláriu dupla.

Maski nune’e, informasaun ne’e hetan rejeisaun husi Ministra Solidariedade Sosiál no Inkluzaun (MSSI), Armanda Berta dos Santos.

Nia esplika, lei define klaru ona katak ema ida labele hetan saláriu dupla. Ne’e duni durante ne’e MSSI kontinua kumpre hodi halo tuir saida mak lei hateten.

“Buat hotu ita bele halo maibé tenke bazeia mós ba lei”, dehan Ministra Berta, iha Uma Fukun Parlamentu Nasionál, Sesta (31/8).

Entretantu, observadór polítika, Ildefonso Coelho hateten, informasaun ne’e mosu iha públiku Ministra Solidariedade Sosiál nomeia Xefe Departamentu sai fali ba asesór, maibé kontinua la’o nafatin ho saláriu duplikadu.

“Lei Funsaun Públika (FP) la fó dalan, entaun ida ne’e Primeiru Ministru tenke haree, tanba funsionáriu ida halo duplikadu ne’e mós kategoria ba korrupsaun”, tenik nia.

Ne’e duni, tuir nia tenke iha kooperasaun servisu ho Komisaun Funsaun Publika (KFP), nune’e bele halakon ona saláriu dupla ne’ebé mosu iha ministériu ne’e nia laran.

Nia esplika, bainhira funsionáriu públiku ida asume ona kargu asesór ruma tenke define hodi simu saláriu husi fonte ida de’it. Lei la fó dalan atu simu osan fonte orsamentu Estadu nian dobradu.

Osan ne’e privadu nian laiha buat, maibé Estadu ninian maka sira halo fali duplikadu ne’e signifika fahe ba malu de’it.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV