Items filtered by date: Kuarta, 27 Setembru 2023

DILI: Governu liu husi Ministeriu Joventude Desportu Arte no Kultura (MJDAC), prepara orsamentu ho total dolar amerikanu rihun $26 hodi simu vizita Boxista Famozu Manny Paqiaon husi Filipina mai Timor-Leste.

Published in Nasional

DILI: Institutu Nasional Defeze Direitu ba Labarik sosializa lei protesaun labarik ba membru FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste.

Published in Nasional

Independente Digital TV