Sábadu, 06 Juñu 2020 | Login
FRETILIN FRETILIN

FRETILIN Bele ‘Sobu’ VIII Governu Featured

DILI: Oportunidade partidu opozisaun FRETILIN iha Parlamentu Nasionál sei fó impaktu a Governu Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) bainhira aprezenta programa ho orsamentu maka deputadu husi opozisaun sira walk out.

Eis-Deputadu I lejizlatura, Manuel Tilman hateten, oportunidade partidu FRETILIN sei sobu VIII Governu Lejizlatura bainhira Governu aprezenta programa no mós Orsamentu Jerál Estadu (OJE) bainhira deputadu opozisaun sira abandona plenária.

Nia esplika, Prezidente Repúblika veta OJE bainhira koloka ba despeza saláriu ho vensimentu no mós viajen fiar katak Xefe Estadu sei veta, nune’e orsamentu ba saúde edukasaun la prioridade.

“Bainhira Prezidente Repúblika veta mak Parlamentu tenke konfirma lei orsamentu, bainhira konfirma iha sala plenária laran mínimu tenke liu deputadu 43. Karik deputadu FRETILIN sira sai husi sala laran hirak mak iha sala laran hela 42 mak orsamentu la pasa”, dehan Tilman iha nia-rezidénsia Praia Kokeiros-Dili, horisehik.

Tuir nia, artigu 84 promulgasaun no vetu iha alínea 3 haktuir, ne’e mós sei presiza, maioria baluk tolu rua (2/3) deputadu sira ne’ebé prezente, no tenke liu maioria absoluta deputadu sira ne’ebé absoluta hela.

Nune’e, signifika bainhira deputadu eziste iha sala la to’o 2/3 maka orsamentu rasik sei la pasa, tanba AMP hetan kadeira 34, FRETILIN 23, PD lima, FDD Tolu. Tanba ne’e, iha V lejizlatura deputadu hamutuk 65 kadeira.

Tilman haktuir, bainhira akontese situasaun ne’e mak Prezidente Repúblika foti desizaun deside dala ida tan disolve Parlamentu, nune’e hakat eleisaun antesipada, se lae fó ba segundu mais votadu atu forma IX Governu.

Tanba ne’e, oportunidade partidu FRETILIN nu'udar opozisaun sei ka’er xave importante rua, ida maka walk out husi sala plenária no mós ida seluk maka vota kontra programa ho OJE, ikus mai Governu falla oportunidade opozisaun sei forma Governu dala ida tan.

 

Read 4527 times
Rate this item
(0 votes)