Tersa, 07 Abril 2020 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2020-04-06&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.
Presidente Lu-Olo Presidente Lu-Olo

Lu-Olo Husu Kontrola Sidadaun Estranjeiru iha TL Featured

DILI: Xefe Estadu Timor-Leste Francisco Guterres ‘Lu-Olo’ husu Governu liu husi Ministeriu Interior (MI) atu halo fiskalizasaun ba sidadaun estranjeiru ne’ebe hala’o movimentu iha rai laran hodi buka moris, atu kontrola protensia ba organizadu sira.

Ministru Interior (MI) Longuihos Monteiro hateten iha sorumutu ho Xefe Estadu ne’e informa movimentu sidadaun estanjeiru sira ne’ebe  iha rai laran ne’ebe hala’o traballu ka buka moris.

“Prezidente husu atu halo fiskalizasaun ba sidadaun estranjeiru sira tenke efektivu liu tan para ita bele kontrola ida maximu li-liu karik ba iha potensia de organizadu, trafiku pesoa iha ita nia rai,” dehan Longuinhos ba Jornalista sira hafoin sorumutu ho Xefe Estadu ‘Lu-Olo’ iha Palasiu Prezidensial Nicolau Lobtao Aitarak Laran-Dili kinta (08/06).

Tuir nia ne’e mak atu halo operasaun ida ba sidadaun estranjeiru sira iha rai laran.

Portantu, Governante ne’e, informa kona ba movimentu entradas sidadaun estranjeru ne’ebe iha rai laran halo traballu. Ne’e duni,  Prezidente da Republika apresia tebes ho serbisu Ministeriu Interior halo ho ninia diresaun sira, liu diresaun Polisia Nasional, no Polisia  Serbisu Imigrasaun nian.

Deskute Seguransa Eleisaun Parlamentar

Entretantu, Ministru Interior mos informa ba Prezidente da Republika ba  eleisaun Lejislatura nian.

Ne’e duni, PR husu ba Polisia atu iha ninia planu de operasaun tenke firme rigorozu tau matan ba para bele garantii festa  demokrasia bele la’o ho diak.

“Ohin ha’u koalia ho PR dehan katak festa ita mak halo, ita mak hari’i nia tenda laiha ema sidadaun Timor ida mak ba sobu tenda festa nian,” tenik nia. 

Read 1459 times Last modified on Sexta, 09 Juñu 2017 15:00
Rate this item
(2 votes)

About Author

MidAd1