Sexta, 10 Abril 2020 | Login
Kandidatus Prezidente Republika Timor-Leste Periodu 2017-2022 Kandidatus Prezidente Republika Timor-Leste Periodu 2017-2022 Foto INDEPENDENTE

Kandidatu PR Na’in Ualu Liu Prosesu TR Featured

DILI: Tribunál Rekursu (TR) ofisialmente publika sai naran kandidatura ba Prezidente Repúblika. Kandidatura hamutuk na’in ualu (8) mak adimitidu hodi konkorre ba eleisaun.

Presidente Tribunál Rekursu, Guilhermino da Silva hateten, kandidatura hotu-hotu prienxe kritériu, tanba ne’e hein publika iha Jornál Repúblika.

Kandidatura na’in ualu ne’e mak hanesan Francisco Guterres ‘Lu-Olo’ kandidatura husi Partidu FRETILIN, António da Conceição kandidatura husi Partidu Demokrátiku, José Luis Guterres kandidatu Independente, Maria Ângela Freitas kandidatu Independente, Amorin Vieira kandidatu Independente, José Neves kandidatu independente, Luis Tilman husi kandidatu Independente no kandidatura António Maher Lopes kandidatu Independente.

Kandidatu sira ne’e STAE halo ona verifikasaun no haree ba dokumentu, ne'ebé husi militante no apoiante sira suporta nia kandidatura ohin loron kompletu hotu ona. Tanba ne’e, parte husi Tribunál Rekursu admite.

Tribunál Rekursu sei konvida kandidatu sira atu dada sorteiu hodi atribui númeru orden iha boletín votu iha eleisaun mai. Eventu dada sorteiu ne’e Tribunál Rekursu deside ona sei halo, iha 16-Fevereiru 2017.

Husi sorteiu ne'ebé atu halo, ba oin kandidatura sira prepara-aan hodi hein loron kampaña eleitorál ne'ebé monu iha loron 3 Marsu to’o remata, no hein fila-fali data 20 Marsu tama ba eleisaun.

Read 1367 times
Rate this item
(0 votes)

About Author

MidAd1