Items filtered by date: Tersa, 22 Agostu 2023

DILI: Parlamentu Nasional liu husi diskusaun tersa ne’e, halo ona aprovasaun ba proposta lei Orsamentu Retifikativu 2023, iha faze jeneralidade, ho votu a-favor 41, kontra 0 no abstensaun 23.

Published in Nasional

Independente Digital TV