Items filtered by date: Domingu, 21 Maiu 2023

DILI: Governu liu husi Ministériu Administrasaun Estatal (MAE), halo ona lansamentu distribuisaun zinko ba benifisiariu sira hamutuk na’in 37 iha Suku Dokurai, Postu Administrativu Letefoho, Munisipiu Ermera.

Published in Nasional

DILI: Ministériu Administrasaun Estatal (MAE) halo lansamentu ba suku foun ida ho naran Assuilau iha Postu Adiministrativu Letefoho Munisipiu Ermera.

Published in Nasional

DILI: Governu dasia ne’ebé sei rezulta husi eleisaun iha 21 Maiu ne’e, iha servisu atu hakotu sofrimentu povu Timor Leste durante tinan 21.

Published in Nasional

Independente Digital TV