SEII Halo Monitorizasaun ba Grupo Benifisiariu Fundus Rotativu iha Manatuto ho Likisa Featured

By Ivonia Varela Juñu 07, 2023 330
Sekretariu Estadu Igualidade no inkluzaun (SEII) liu husi Diresaun Nasionál Jestaun Planeamentu Estrátejiku (DNJPE) hala'o monitorizasaun ba grupu feto benifisiariu fundus rotativu tinan 2019 to'o 2022 iha Munisipiu Manatuto no Likisa. Foto:Media SEII. Sekretariu Estadu Igualidade no inkluzaun (SEII) liu husi Diresaun Nasionál Jestaun Planeamentu Estrátejiku (DNJPE) hala'o monitorizasaun ba grupu feto benifisiariu fundus rotativu tinan 2019 to'o 2022 iha Munisipiu Manatuto no Likisa. Foto:Media SEII.

DILI: Sekretariu Estadu Igualidade no inkluzaun (SEII) liu husi Diresaun Nasionál Jestaun Planeamentu Estrátejiku (DNJPE) hala'o monitorizasaun ba grupu feto benifisiariu fundus rotativu tinan 2019 to'o 2022 iha Munisipiu Manatuto no Likisa.

“Objetivu husi monitorizaun ne’e atu hatene progresu no dezafiu ne’ebé grupu sira ne’e hasoru iha sira nia atividade negósiu no fó motivasaun, atu nune’e grupu sira bele hala’o ativdade negósiu ho di’ak hodi bele hetan rendimentu di’ak fasilita ekonomia familia,”dehan komunikadu ne’ebé Online INDEPENDENTE sita.

Entretantu, monitorizasaun ba grupu benefisiáriu fundus rotativu munisípiu Likisa hamutuk benifisiariu 15 no Manatuto hamutuk 15 ne’ebé hala’o atividade negósiu iha área Pekuaria, artezenato, peskas, hortikultura, loke kios no soru tais.

Iha tempu hanesan, ekipa hala’o mós monitorizasaun ba implementasaun Planu Asaun Nasionál Violénsia Bazeia ba Jéneru (PAN-VBJ) no Abordajen Integradu Jéneru, iha liña sektorais sira iha Munisípiu Likisa no Manatuto.

“Objetivu atu hatene progresu husi implementasaun PAN-VBJ no Abordajen Integradu Jéneru, ne’ebé mak liña sektórais sira  atinji ona.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31