Rekursu ba Kazu “Kalohan” Seidauk iha Desizaun Featured

By Martinha da Cruz Marsu 21, 2024 2235
Antonia da Conceição ‘Kalohan’. Foto:Google. Antonia da Conceição ‘Kalohan’. Foto:Google.

DILI: Rekursu ba kazu eis Ministru Turismu Komersiu Industria (MTKI), Antonia da Conceição ‘Kalohan’ no arguidu Apolinario, to’o agora Tribunál Rekursu seidauk fó sai desizaun.

Nu’udar defeza Pedro Camoes konsidera situasaun ne’e bele afeita ba  arguidu nain rua nia atividade loron-loron nian. 

Seidauk iha novidades ba desizaun Tribunál Rekursu nian, liu-liu ba arguidu, Antonio da Conceicão no Apolinario nian.
Tanba ne’e, parte defeza hein de’it desizaun husi Tribunál Rekursu bainhira maka deside  ba desizaun rekursu ida ne’e.

Tanba seidauk iha desizaun, defeza sira diak liu hein deit prosesu rekursu husi Tribunál Rekursu.

“ Ha’u  labele dehan  ho lia fuan ida katak, Tribunál Rekursu viola regras, tanba  hanesan ne’e, prazu fó advogadu sira ho Ministériu Públiku sira, kuandu la konkorda desizaun Tribunál Primeira Instasia  iha 30 nia laran bele halo rekursu.Ami halo tiha ona rekursu iha prazu ne’e nia laran maibé la iha regras ba juis titular no  Tribunál Rekursu atu deside iha semana ida ne’e ka, semana rua ka tolu nia laran,” dehan nia ba Jornalista Independente  iha nia knar fatin Kuarta (20/3).  

 Defeza ne’e, haktuir mais desizaun Tribunál Rekursu nian ne’e kleur demais afeita ba ema ruma iha situasaun ida ne’e, nune’e mos afeita ba arguidu nain rua, Antonio da Conceicão no Apolinario, tanba sira sei iha hela prosesu  ne’ebé Tribunál  Rekusrsu seidauk fó sai desizaun  ikus ne’e ida ne’e afeita tebes ba arguidu nain rua maibé ba viola regras Tribunál la viola tanba la iha prazu.

Nia esplika, afeita ba arguidu sira nia aktividade pesoal ne’e los, Tribunál mos tenki iha seriedade katak iha tempu badak bele fó sai ona desizaun ikus husi TR  katak ema sala ka lae.

Antes ne'e,Tribunal Judisiariu Primeira Instansia ,aplika pena prizaun tinan lima(5) efetivu ba arguidu Antonio da Conceição"Kalohan" no tinan hat(4) ba arguidu Apolinario dos Santos, tanba arguidu nain rua provadu komete krime partisipasaun ekonomiku iha negosiu.

 Iha desizaun final ne'e, juis prosesu aplika pena prizaun tinan lima efetivu ba arguidu AntonioConceição, no arguidu apolinario dos Santos tribunal aplika  pena prizaun  tinan hat efetivu,

Enkuantu Tribunál Judisiál Primeira Instánsia absolve arguidu Antonio da Conceiçãono aplinario husi krime administrasaun da noza no kondena sira nain rua ho krime partisipasaun ekonomia no negosiu,tanba konsidera faktus ne'ebé konsta iha akuzasaun ne'e provadu hotu.

Akuzasaun husi Ministériu Públiku ne'ebé Tribunal le sai iha indísiu sufisiente katak, Arguidu Antonio da Conceicao iha loron 8 fulan agustu tinan 2012 to'o  iha 2015,asumi kargu hanesan Ministru Komersiu no Industria.

Arguidu Apolinario dos Santos,hahu fulan agustu tinan2015 to'o iha loron akontesmentu ,nia hetan indikasaun hanesan apontamentu politika ,iha Gabinete Vice Ministru nu'udar ofsial relasaun servisu, no iha tinan 2017, nia hanesan Assessor iha Gabinete Vice Mınistru.

Arguidu Apolinario mós iha loron akontesimentu nia mos nu'udar Vice Koordenador ba Centru Produsaun Masin-Atabae.

Arguidu Domingos Guveia nu'udar Direktor no mos Nain ba kompaña Hugo Amor Unipessoal,Lda.

Arguidu sira kuñese malu diak(hanesan fundador no mos militante ba Partidu Demokrata(PD).

Iha loron (30/07/2015) Arguidu Antonio da Concencão,uza nia poder hanesan Ministru MCIA, deside hodi hatudu uluk ona empreza Hugo Amor Unipessoal Lda.,maka implementa projeitu eskavamentu ba fatin masinAtabae.

No iha loron 22 faulan Agustu 2015 Centru Produsau Masin–Atabae aprejenta karta aplikasaun proposta ba iha Ministru MCIA altura arguidu Antônio da Conceição hodi husu apoiu orsamentu ho montante$350,000.00.

Rate this item
(1 Vote)

Independente Digital TV