MS rejista Kazu Dengue 460 no Ema Na’in 5 Lakon Vida Featured

By Ivonia Varela Fevereiru 28, 2024 1105
Dadus kazu dengue neebe Ministeriu Saude fo sai. Foto:Media MS. Dadus kazu dengue neebe Ministeriu Saude fo sai. Foto:Media MS.

DILI: Ministériu Saúde (MS) rejistu ona kazu dengue husi munisipiu sanulu (10) hamutuk 460 no ema na’in lima (5) mak lakon vida.

Tuir komunikadu MS nian ne’ebé Online INDENPENDENTE asesu katak, kazu ne’ebé Minsiteriu Saúde rejistu aas liu mak Munisipiu Dili ho total kazu 142 (30,9%), Bobonaro 83 (18,0%) no mate rua (2), Manatuto 77 (16,7%) mate ida (1), Baukau 71 (15,4%), Ermera 27 (5,9%), Likisa 21 (4,6 %), Manufahi 12 (2,6%), Ainaro 9 (2,0%) no Mate rua (2), Lautem 9 (2,0%) no Vikeke 9 (2,0%).
Munisipiu hotu kuaze afeta ona ho moras denge, eseptu, munsipiu Aileu, Covalima no RAEOA mak sei mantein ho kazu zero.
“Liuhusi biban ida ne'e hakarak informa ba ita hotu katak tempu udan mosu moras denge, moras denge perigu no bele oho ita, agora dadauk kazu denge aumenta makas ho total kazu 460. Mate ema na'in 5, husi munisipiu Ainaro 2, Bobonaro 2 no Manatuto 1,” dehan Komunikandu ne’ebé online INDEPENDENTE sita.
Tanba ne’e, atu hamenus moras denge persiza ema hotu nia kolaborasaun liuhusi asaun halakon susuk nia moris fatin no halo protesaun ba idak-idak nia an atu susuk labele tata.
No, asaun ne’ebé atu halo prevensaun ka halakon susuk nia moris fatin liu husi 3H mak hanesan, Hamaran bee sira iha roda, vazu ai-funan, dispenser no fatin bee sira seluk, hamoos tangke, bidon ka fatin bee seluk no halakon/haloot sasan hanesan roda, kalen bidon no sasan seluk iha uma li’ur atu udan been labele tama.
Entertantu, asaun protesaun isin atu susuk labele tata, Uza repelente susuk iha tempu loron husi tuku 6 dader to'o tuku 6 lokoraik, Hatais faru liman naruk no kalsa naruk iha tempu loron 3. Uza muskiteriu bainhira toba liliu iha tempu loron
Maibé, karik sente iha sintoma mosu hanesan isin manas, laran sae ka muta, mosu mean iha kulit, ulun moras ba lalais fasilidade saúde ne'ebé besik atu hetan tratamentu sedu.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV