Konstrusaun Sentru Formasaun AHDMTL, Governu Japaun Apoiu Finanseiru rihun $92,592 Featured

By Graça de Carvalho Marsu 18, 2024 668
Embaixadór Japaun iha Timor-Leste, Tetsuya Kimura. Foto:Dok. Embaixadór Japaun iha Timor-Leste, Tetsuya Kimura. Foto:Dok.

LIKISA: Governu Japaun liu husi Embaixadór Japaun iha Timor-Leste, apoiu finanseiru rihun $92,592 ba Asosiasaun Ema ho Defisiésia Matan Timor-Leste (AHDMTL) hodi halo konstrusaun sentru formasaun ba Ema ho Defisiénsia  Matan, iha Suku Tibar, Postu Administrativu Bazartete, munisípiu Likisa.

Embaixadór Japaun iha Timor-Leste, Tetsuya Kimura afirma, hanesan governu dasia mensiona iha sira nia programa,kualidade edukasaun no treinamentu hira ne'e importante tebes ba ema sira ne'ebe vulnerável hodi bele sai husi sira-nia situasaun ida frájil.

“Ha’u reitera katak Japaun sei kontinua apoiu Timor-Leste hodi servisu makas liu husi forñese edukasaun ne'ebé kualidade no treinamentu ba ema hotu, inklui ema sira ne'ebe iha difikuldade hodi implementa iha sosiedade katak la husik ema ida kotuk, ba projetu ne'e governu Japaun forñese asistensia finanseira ho montante $92,592 liu husi eskema programa fundu asistensia ba projetu komunitáriu no seguransa umana,” Dehan Embaixadór Japaun iha Timor-Leste, Tetsuya Kimur ba Jornalista sira, iha Tibar, Sexta (15/03).

Nia dehan, Sentru treinamentu ida foun ne'e konstrui hodi mellora asesu edukasaun kualidade ba EhD matan hodi hetan independesia ba vida moris no AHDMTL mos Fornese treinamentu oin-oin.

“Ida-ne'e mellora asesu kualidade edukasaun ba ema ho difisiésia matan no ikus liu hetan sira nia independesia no mellora vida moris no AHDMTL fornese treinamentu oin-oin hanesa Letra Braille, komputadór, artezanatu no muzika tradisionál,” Nia relata.

Iha Fatin hanesan, Diretór Ezekutivu Asosiasaun Halibur Difisiésia Matan Timor-Leste, Gabriel Ponsiano de Sousa hatete, hanoin loron ohin ne'e importante tebes ba AHDMTL, tanba luta tempu naruk hahú husi 2011 to'o mai iha 2020, la konsege hetan fatin ne'ebe mak  atu halo nia aktividade no sira aluga deit uma komunidade sira ni’an.

"Entaun mai tinan 2022 AHDMTL  hetan apoiu tekniku  husi HADESTA, depois ami submite proposta ba Embaixada Japaun, proposta passa iha selesaun, atu konstrusaun no harii sentru formasaun ba EhD Matan iha Tibar.depois iha ne'e hahú iha 2023 ami asina akordu ho embaixada Japaun harii sentru formasaun ba EhD matan,” Nia dehan.

Nia haktuir, tanba ne'e mak AHDMTL ho ninia parseiru no ajénsia sira ne'ebe apoiu ba AHDMTL,no mos membru EhD matan hotu.

“Ne'ebe AHDMTL ho nia maluk difisiésia sira seluk, ami inaugura fatin ida ba difisiésia matan sira hotu-hotu no fatin ida sai fatin kadernizasaun, sentru ida atu bele akumula Ema ho defisiésa matan sira fo kapasita ba sira oinsa bele tranforma sira ba edukasaun,” Nia relata.

Nia afirma, bainhira EhD matan ba edukasaun tenki mai iha AHDMTL para sira hatene uluk letra braille foin asesu ba edukasaun, tanba ne'e mak ohin importante ba AHDMTL husi ohin ba oin AHDMTL iha ona fatin sentru   formasaun EhD matan iha Timor -Leste.

Purtantu, Vise-Miniteria solidaridade sosiál no ikluzaun, Ceu Brites reforsa, lori Ministra no estrutura MSSI tomak hato'o parabéns ba familia boot AHDMTL no ba komunidade difisiésia matan iha TL    ba susesu no atijimentu ohin loron.

“Obra ne'ebe inagura ohin nudar testamuñia husi esforsu servisu makas AHDMTL durante tempu naruk to'o ohin loron ne'e, hau hatene jornada ne'e la fasil hakerek proposta buka fundus, buka duadór, maibe finalmente bele iha solusaun,” Nia hatete.

Nia mos agradese ba Governu Japaun liu husi Programa Fundus Asistensia Umanitaria  komunidade ba povu Timor-Leste AHDMTL nia mehi atu sai sentru formasaun rasik bele sai realidade.

“Tanba ne'e lori MSSI no Governu Timor-Leste nia naran  hakarak hato'o profunda agradese ba Governu Japaun liu husi Embaixada ba Japaun ba apoiu hotu  iha Timor-Leste liu-liu apoiu  fornese fatin servisu ka eskola ba povu Timor-Leste,” Nia hakotu.

Entretantu  konstrusaun Sentru formasaun AHDMTL husi Kompañia HADESTA ho medida 21×12 ho sala 8 no  haris fatin 3.

Enkuantu partisipa iha sermonia inaugurasaun Edifisiu Foun AHDMTL husi  MSSI, Embaixadór Japaun Iha Timor-Leste, PDHJ, Plan Internasional, Asesór Prisipal Presidente Republika, Autoridade Munisipiu Likisá, PNTL Munisipiu Likisá.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV