Komunidade Suku Builale La’o Dook Kuru Bee Moos Featured

By Domingos Gomes Novembru 01, 2023 1780
Komunidade ida husi Suku Builale, Postu Administrativu Ossu, Munisipiu Vikeke, Ana Rofina da Costa Guterres, tutur hela bee ne’ebé nia kuru ho distansia ne’ebé dook. Domingo (29/10/23). Foto:INDEPENDENTE/Domingos Gomes. Komunidade ida husi Suku Builale, Postu Administrativu Ossu, Munisipiu Vikeke, Ana Rofina da Costa Guterres, tutur hela bee ne’ebé nia kuru ho distansia ne’ebé dook. Domingo (29/10/23). Foto:INDEPENDENTE/Domingos Gomes.

DILI: Atu bele atende nesesidade, komunidade sira ne’ebé hela iha suku Builale, Postu Administrativu Ossu, Munisipiu Vikeke tenke la’o ain ho distansia ne’ebé dook atu bele kuru bee-moos. Balun tenke la’o ho distansia kilometru rua, enkuantu seluk bele to’o kilometru lima.

Anarofina da Costa Guterres, ho idade tinan 24 tutur hela jerigen tolu ne’ebé tau iha raga laran no nia liman hiit hela jerigen rua ne’ebé nakonu ho bee-moos, hakat iha loro-matan okos hodi fila ba nia hela-fatin iha aldeia Kaileti-Anan.

Atividade ne’e sai ona nu’udar rutinidade ba Anarofina ho komunidade sira seluk iha aldeia sira iha suku Builale.

"Problema bee-moos laos foin mak akontese, maibé ida ne'e akontese tinan barak ona, kanu sira ne'e kuak no feruzin hotu, tempu bailoron naruk bee menus labele sulin to'o iha ami-nia fatin, ami tenke la'o ain kilometru rua to’o lima foin asesu ba bee-moos," dehan Anarofina bainhira deskansa hodi dada iis molok kontinua nia hakat, Segunda (30/10).

Kanalizasaun bee-moos, nia dehan, iha ona dezde tinan 2002, maibé kanu feruzin hotu no hahú kuak nune’e bee labele sulin dook to’o komunidade nia hela fatin.

Xefe Aldeia Kaileti-Anan, José de Carvalho da Cruz hatete, komunidade sira hasoru problema bee-moos tanba kauza husi kanu ne’ebé feruzin.

Hanesan autoridade, nia dehan, nia parte informa ona ba xefe suku hodi hato’o ba postu administrativu no Munisipiu, maibé to’o ohin seidauk iha responta.

Ba kestaun ne'e Xefe Suku Builale, António Gomes Moniz hatete, problema bee-moos ne’e mosu tanba kanu bee ne’ebé ferujen ona no to’o ohin seidauk halo manutensaun.

Problema ne’e, nia dehan, nia parte hato'o ona ba parte kompetente, no tuir informasaun ne’ebé nia parte simu, iha tempu badak sei halo manutensaun.

"Agora daudaun material sira no orsamentu husi PNDS nia iha ona, ha'u sei ko'alia ho Autoridade Komunitariu iha Builale ho komunidade atu rezolve bee-moos iha bairu tolu ne'ebé enfrenta hela problema, hanesan Tula-Oli, Uaitono no Kaitia, ha'u garante semana ida ne'e bee-moos sei sulin hikas ba komunidade atu uza ba nesesidade lorloron," nia promete.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30