Durante Semana Ida, APC Rejista Uma-Kain 432 Hetan Estragus, na’in Rua Lakon Vida Featured

By Estajiaria Zelia da Costa Janeiru 15, 2024 443
Inan feton ida kaer hela eleitoral no fixa familia hamriik hela iha uma ne’ebé hetan estragus husi dezastre naturais. Foto:INDEPENDENTE. Inan feton ida kaer hela eleitoral no fixa familia hamriik hela iha uma ne’ebé hetan estragus husi dezastre naturais. Foto:INDEPENDENTE.

DILI: Autoridade Protesaun Sivil (APS), relata, dezastre naturais ne'ebe akontese durante semana ida, rezulta uma-kain 432 hetan estragus, kanek na’in walu (8) no na’in rua (2) lakon vida.

Tuir Xefe Gabinete Relasaun Externa no Komunikasaun Cesario da Silva Marques informa, durante semana ida nia laran hahú husi husi loron 9 to’o 15 fulan-Janeiru tinan 2024 durante semana ida nia laran Autoridade Protesaun Sivil rejista uma kain hamutuk atus haat tolu nulu resin-rua 432.
“Durante inundasaun semana ida nia laran dadus neebe mak as oituan inundasaun hamutuk 410 no anin sobu no estragus uma hamutuk 20 ahi han uma hamukuk 2 no ema kanek hamukuk ema nain 8 no ema nain 2 mak lakon sira nia vida,” dehan Cesario da silva Marques, iha APS ,segunda (15/01).
Nia afirma, iha Munisipiu sanulu resin-ida 11 mak hanesan Munisipiu Ainaro, uma hetan estragus uma kain ida, ema na’in 8 kanek no nain 1 hetan asidente to’o lakon nia vida, iha postu Atauru anin sobu uma kain ida, iha Bobonaru anin sobu uma kain 7, Covalima anin sobu uma kain 1, xefe de familia uma kain 4 bee tama estragus sira nia uma, iha Dili akontese inséndiu ahi han uma ida, inundasaun bee tama uma rezulta xefe de familia sira hamutuk uma kain atus tolu ualunulu resin-neen 386.
Iha Munisípiu Ermera anin sobu uma ida, inundasaun xefe de familia uma kain rua no nain ida lakon nia vida tanba kazu mai husi mota, Likisa anin sobu uma kain 4 inundasaun estragus uma kain 17, Manatuto anin sobu uma kain 1, Manufahi anin sobu uma ida, Oe-cusse ahi han uma ida anin sobu uma kain 4.
Nia dehan, apoiu husi emerjénsia ba Munisipiu sanulu 10, Autoridade Protesaun Sivil ho parseira sira Apoiu ona emerjensia ba iha vítima sira, ba Munisípiu Dili seidauk apoiu emerjénsia tanba razaun katak ekipa Diresaun nasional Risku Dezastre (DNRD) sei haree hamutuk ba dadus finál hodi resposta ba Emerjensia ba iha vitima inundasaun ne’ebé akontese iha Dili vítima sira hamutuk 386 mak afetadu oras nee dadauk sei rekolla hela.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30