DNPKK-UN Women Sensibiliza Matadalan Sensivel Jéneru ba Estudante Universitariu Sira

By Rufino Dos s. Barreto Outubru 11, 2021 630
Estudante Universitariu sira hamutuk ho ekipa husi UN Women no DNPKK foto hamutuk bainhira remata sosializaun.  Foto:INDEPENDENTE. Estudante Universitariu sira hamutuk ho ekipa husi UN Women no DNPKK foto hamutuk bainhira remata sosializaun. Foto:INDEPENDENTE.

DILI: Sekretáriu Estadu Protesaun Sivil (SEPS) liu husi Diresaun Nasionál Prevensaun Konflitu Komunitariu (DNPKK) hamutuk ho UN Women halo sensibilizasaun matadalan sensivel jéneru ba estudante universitariu sira.

Diretór Diresaun Nasionál Prevensaun Konflitu Komunitariu (DNPKK) António Viegas hateten, sensibilizaun ida ne’e importante tebes ba estudante sira, tanba estudante universitariu sira mak sai hanesan autor oinsá atu lori dezenvolvimentu ba sosiedade sira.

“Ami aprezenta matadalan ida ne'ebé liga ho sensivel ba jéneru ba estudante sira, atu nune’e estudante sira bele komprende diak liu oinsa atu kontribui ba páz no estabilidade iha komunidade sira,”dehan nia iha salaun Ótel Luz Clarita-Acait, segunda ohin (11/10).

Entretantu, Reprezentante Analista Programa Feto, Páz no Seguransa husi UN Women, Leonizia Tecla da Silva hatete, sensibilizasaun ida ne’e, atu aumenta estudante sira nia kuiñesimentu kona ba sensivel ba jéneru, feto páz no seguransa iha Timor-Leste.

Tuir nia, estudante sira mak iha kbiit no abilidade ne’ebé forte, nune’e bele fasilita no apoiu liña komunitaria sira.

Tanba ne’e, UN Women konsidera sensibilizasaun ba mediasaun mediasaun sensivel ba jeneru ne’e diak ba estudante sira atu bele hasa’e koñesementu kona ba partisipasaun ema hotu nian no mós sai feto mediador ba konflitu iha komunidade nia leet.

Enkuantu, sensibilizasaun ida ne’e hala’o iha Universidade haat hanesan, UNTL, UNDIL, UNITAL no UNPAZ.

Rate this item
(2 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« May 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31